چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

30.95%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

30.44%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دره صوف پایین (سمنگان), یکاولنگ (بامیان) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 178 ( کیلومتر) / 10 (متر بانک انکشاف آسیایی 1395 420064
عکس ها
هدف پروژه
سرک یکاولنگ – دره صوف، یکی از پروژه های مهم و اساسی وزارت ترانسپورت بوده که با احداث آن، دهلیز ارتباطی عبور و مرور سمت شمال به مناطق مرکزی افغانستان و بعد بطرف سمت جنوب کشور ادامه پیدا میکند. جاده یکاولنگ – دره صوف، یک مسیر مهم و اساسی برای انتقال اجناس و اموال تجارتی از سمت شمال به جنوب کشور و همینطور به ممالک همسایه خواهد بود. همچنان این مسیر، رول مهم در رشد اقتصاد کشور، تسهیلات بیشتر برای انتقال تولیدات زراعتی، تسهیلات خوب در سیستم ترانسپورتی، بهبود در امنیت، باعث کاهش واقعات ترافیکی، زمینه ایجاد شغل یابی و سهولت کاری برای مردم آن محل و باالاخره باعث پیشرفت و ترقی کشور میگردد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف به طول 178 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1395/06/31

شروع اعلان داوطلبی

1395/07/24 02:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

۱- شرکت ساختمانی سرک و پل سازی چینایی ۲- شرکت چنگیز انسات سنایی وی تیکریت (ترکی)

شرکت هایی داوطلب

1395/07/25 - 1395/08/12

شروع/ختم ارزیابی آفرها

3,700,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1395/08/29 - 1395/09/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

چینا رود اند بریج کورپوریشن,

شرکت برنده نهایی

204,990,950.77
دالر

قیمت قرارداد

1396/05/12

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/11/14

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بخش خدمات مشورتی پروژه سرک یکاولنگ - دره صوف

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1393/02/21

شروع اعلان داوطلبی

1393/08/18 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شلادیا اسوشیتد ای ان سی ( امریکائ),2- اس آی ام سپا مشترک با آر پی ای ایتالوی و هائی تیچ افغانی,3- خدمات انجنیری و مشورتی دانگشن کوریا و اس ایچ مشورتی فرعی,4- هیل انترنشنل (نیدرلندز)

شرکت هایی داوطلب

1395/04/29 - 1395/06/17

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/01/22 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شلادیا اسوشیتس انیک,

شرکت برنده نهایی

8,786,627.20
دالر

قیمت قرارداد

1396/02/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/08/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف به طول 178 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

چینا رود اند بریج کورپوریشن,

شرکت قراردادی

204,990,950.77
دالر

قیمت قرارداد

204,990,950.77
دالر

قیمت نهایی قرارداد

62,392,790.31
دالر

مجموعه پرداخت

1396/05/12

تاریخ شروع قرارداد

1399/11/14

تاریخ ختم قرارداد

1399/11/14

تاریخ ختم نهایی

3 سال 6 ماه 0 روز

مدت قرارداد

30.95%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

بخش خدمات مشورتی پروژه سرک یکاولنگ - دره صوف

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

شلادیا اسوشیتس انیک,

شرکت قراردادی

8,786,627.20
دالر

قیمت قرارداد

8,786,627.20
دالر

قیمت نهایی قرارداد

4,267,513.04
دالر

مجموعه پرداخت

1396/02/26

تاریخ شروع قرارداد

1399/08/26

تاریخ ختم قرارداد

1399/08/26

تاریخ ختم نهایی

3 سال 6 ماه 1 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف به طول 178 کیلومتر

نام پروژه

4,555,570,971.18 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/11/14

تاریخ تکمیل پروژه