چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

95.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

86.94%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
حصارک (ننگرهار), خوگیانی (ننگرهار), شیرزاد (ننگرهار), سرخ رود (ننگرهار) PMO (سرک ملی - آسفالت کانکریت ) 33 ( کیلومتر) / 11 (متر بانک انکشاف آسیایی 1389 420346
عکس ها
هدف پروژه
پروژه متذکره از جمله پروژه های مهم و حیاتی وزارت کشور میباشد که با تکمیل شدن آن مشکلات موجود در مسیر سرک فعلی کابل جلال آباد مرفوع گردیده و تجاران ما میتواند با سهولت بیشتر تجارت خود را ادامه دهند، و در عین حال باعث رشد اقتصادی مردم که در مسیر سرک متذکره قرار دارند خواهد گردید همچنان بالای امنیت تاثیر مثبت را در بر خواهد داشت.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک سپری - سرخرود بطول 33 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1391/12/11

شروع اعلان داوطلبی

1392/02/10 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی



شرکت هایی داوطلب

1392/05/02 - 1392/08/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

10,999,838.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1392/09/04 - 1392/09/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

Xinjiang Beixin Road and Bridge Group Co.Ltd,

شرکت برنده نهایی

35,585,662.07
دالر

قیمت قرارداد

1393/02/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/10/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک سپری الی سرخرود بطول 100 کیلومتر

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

1392/05/24

شروع اعلان داوطلبی

1392/07/17 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1392/07/28 - 1392/08/29

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

1392/10/11 - 1392/10/18

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شلادیا اسوشیتس انیک,

شرکت برنده نهایی

12,165,402.00
دالر

قیمت قرارداد

1392/12/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک سپری - سرخرود بطول 33 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

Xinjiang Beixin Road and Bridge Group Co.Ltd,

شرکت قراردادی

35,585,662.07
دالر

قیمت قرارداد

35,585,662.07
دالر

قیمت نهایی قرارداد

30,938,837.92
دالر

مجموعه پرداخت

1393/02/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/10/10

تاریخ ختم نهایی

5 سال 8 ماه 5 روز

مدت قرارداد

95.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • منظوری تعدیل تمدید میعاد آن کمتر از 25 فیصد میعاد اصلی قرارداد پروژه متذکره میباشد، بدینوسیله به تاسی از فیصله شماره 1663 مورخ 15/12/1395 کمیسیون محترم ملی نیازمند منظوری کمیسیون محترم تدارکات ملی نبوده و آمر اعطای درجه اول آن اداره محترم میتوانند آن را منظور نمایند.
  • هدایات کمیسیون محترم تدارکات ملی : تحقق فیصله شماره 2184 مورخ 8 جدی سال 1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی جهت تعدیل قرارداد (تمدید معیاد بدون افزایش قیمت) و درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید معیاد کارمتباقی در سکشن De-Scope شده پروژه متذکره ، کاهش طول سرک از 100 کیلومتر به 33 کیلومتر و کاهش قیمت قرارداد از 109،998،379 دالر امریکائی به 35،585،662.07 دالر امریکائی، پروژه ساختمان و بازسازی سرک لین دوم کابل - جلال آباد ( از سپری الی سرخرود به طول 100 کیلومتر (MPW/159/ADB/ICB). - لات های متباقی هر چه عاجل اعلان شود. -وزارت محترم مالیه موضوع گرانت Grant با ADB و وزارت محترم فواید عامه حل و فصل نماید.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف بلی 0 اتفاق افتاده 1398/05/09
جزئیات : نظربه تفاهمنامه که در تاجکستان فی مابین رئیس، دفتر PMO و قراردادی سرک سپری سرخرود بتاریخ اول جون سال 2019 صورت گرفته بود، قراردادی حاضر به تکمیل نمودن کار متباقی 33 کیلومتر سرک الی اخیر سال جاری 2019 گردیده است. که در مورد آغاز کار مجدد بتاریخ 30 جولای 2019 با والی صاحب محترم ننگرهار و قوماندان امنیه انولا جلسات صورت گرفته که در نتیجه مقامات ولایت متذکره تعهد سپرده که امنیت پروژه تامین مینماید و کار عملآ درساحه شروع گردید
تصمیم اتخاذ شده : هدایات کمیسیون محترم تدارکات ملی : تحقق فیصله شماره 2184 مورخ 8 جدی سال 1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی جهت تعدیل قرارداد (تمدید معیاد بدون افزایش قیمت) و درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید معیاد کارمتباقی در سکشن De-Scope شده پروژه متذکره ، کاهش طول سرک از 100 کیلومتر به 33 کیلومتر و کاهش قیمت قرارداد از 109،998،379 دالر امریکائی به 35،585،662.07 دالر امریکائی، پروژه ساختمان و بازسازی سرک لین دوم کابل - جلال آباد ( از سپری الی سرخرود به طول 100 کیلومتر (MPW/1591/ADB/ICB). - لات های متباقی هر چه عاجل اعلان شود. -وزارت محترم مالیه موضوع گرانت Grant با ADB و وزارت محترم فواید عامه حل و فصل نماید.
1 مشکلات تخنیکی شدید 1397/10/10 خیر 0 اتفاق افتاده 1397/01/12
جزئیات : سرک سپری- سرخرود که قبلآ بطول 100 کیلومتر به قیمت مجموعی 109,998,379 دالر امریکائی فی مابین این وزارت و شرکت چنائی شینگ جان بیجینگ بتاریخ 4 دسامبر 2013 برای 36 ماه عقد قرارداد گردیده بود به گذشت 50 ماه ، قراردادی پروژه متذکره توانست صرف 20 فیصد کار ساختمانی آنرا تکمیل نماید.
تصمیم اتخاذ شده : بنآ به اساس فیصله شماره 2543 مورخ 23 ثور 1397 اداره محترم تدارکات ملی پروژه متذکره را از 100 کیلومتر به 33 کیلومتر و از 109,998,379 دالر امریکائی به 35,585,662 دالر امریکائی کاهش داده است، کار ساختمانی 33 کیلومتر سرک طبق قرارداد الی 31 دسامبر 2018 تکمیل خواهد گردید. نظر به فیصله فوق الذکر کمیسیون محترم تدارکات ملی چنین تحریر داده شده است. - لات های متباقی هر چه عاجل اعلان شود. -وزارت محترم مالیه موضوع گرانت Grant با ADB و وزارت محترم فواید عامه حل و فصل نماید.

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک سپری الی سرخرود بطول 100 کیلومتر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

شلادیا اسوشیتس انیک,

شرکت قراردادی

12,165,402.00
دالر

قیمت قرارداد

12,165,402.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

11,497,959.90
دالر

مجموعه پرداخت

1392/12/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/10

تاریخ ختم نهایی

4 سال 1 ماه 3 روز

مدت قرارداد

80.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه سرک سپری - سرخرود بطول 33 کیلومتر

نام پروژه

2,900,134,480.99 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/10/10

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه سرک سپری - سرخرود بطول 33 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1393/02/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/10/10

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

تعدیل زمانی

35,585,662.07
دالر

قیمت قرارداد

35,585,662.07
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت
  • منظوری تعدیل تمدید میعاد آن کمتر از 25 فیصد میعاد اصلی قرارداد پروژه متذکره میباشد، بدینوسیله به تاسی از فیصله شماره 1663 مورخ 15/12/1395 کمیسیون محترم ملی نیازمند منظوری کمیسیون محترم تدارکات ملی نبوده و آمر اعطای درجه اول آن اداره محترم میتوانند آن را منظور نمایند.
  • هدایات کمیسیون محترم تدارکات ملی : تحقق فیصله شماره 2184 مورخ 8 جدی سال 1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی جهت تعدیل قرارداد (تمدید معیاد بدون افزایش قیمت) و درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید معیاد کارمتباقی در سکشن De-Scope شده پروژه متذکره ، کاهش طول سرک از 100 کیلومتر به 33 کیلومتر و کاهش قیمت قرارداد از 109،998،379 دالر امریکائی به 35،585،662.07 دالر امریکائی، پروژه ساختمان و بازسازی سرک لین دوم کابل - جلال آباد ( از سپری الی سرخرود به طول 100 کیلومتر (MPW/159/ADB/ICB). - لات های متباقی هر چه عاجل اعلان شود. -وزارت محترم مالیه موضوع گرانت Grant با ADB و وزارت محترم فواید عامه حل و فصل نماید.

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک سپری الی سرخرود بطول 100 کیلومتر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1392/12/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/10

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

12,165,402.00
دالر

قیمت قرارداد

12,165,402.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت