چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

98.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

97.29%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
لشکرگاه (هلمند) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 31.6 ( کیلومتر) / 10 (متر بانک انکشاف آسیایی 1388 420347
عکس ها
هدف پروژه
اهمیت پروژه سرک چاه انجیر - گرشک به طول 31.6 کیلومتر عبارت از اتصال قریه جات به مرکز و خدمات اجتماعی بوده که باعث رشد اقتصادی منطقه و مردم محل میگردد. درضمن در مسیر سرک متذکره خدمات اجتماعی از قبیل اعمار پل های فرعی، کورس های خیاطی و غیره نیز اجرآ گردیده است.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه چاه انجیر - گرشگ

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/11/30

شروع اعلان داوطلبی

1393/03/12 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت های ساختمانی همکار کندهاری و سمندر شریفی,2- شرکت های مشترک ساختمانی یونیک بلدر و فیاض,3- شرکت های مشترک ساختمانی روف عزیز و ژینگ جانگ بیژن.,4- شرکت ساختمانی رفیع الله حبیب .,5 - شرکت های ساختمانی منوف ناصری و رایزانگ,6- شرکت ساختمانی وینکو امتیاز,7-  شرکت های ساختمانی بریج پریل و امید ارشیا,8-  شرکت های ساختمانی مب و حمید کندهاری,9-  شرکت های ساختمانی هارون پوپل و کمپنی لوجستیک و عمران هولدنگ گروپ,10-  شرکت های ساختمانی IVRCL لمیتد و سمارت ستی . SCDEC,11-شرکت های ساختمانی افغان امید و MEPS,12- شرکت های ساختمانی افکو انترنشنل و ریور ویو

شرکت هایی داوطلب

1393/03/21 - 1393/03/28

شروع/ختم ارزیابی آفرها

900,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1394/06/08 - 1394/06/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

Xinjiang Beixin Road and Bridge Group Co.Ltd, شرکت ساختمانی روف عزیز,

شرکت برنده نهایی

33,744,811.50
دالر

قیمت قرارداد

1394/09/12

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بخش خدمات مشورتی پروژه سرک چاه انجیر الی گرشک بطول 31.6 کیلو متر

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1392/01/18 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- کمپنی های مشترک  انجیلا زارو و ارکمتاج انجنیرینگ  2- کمپنی انجنیری دانگیل 3- کمپنی مشورتی HB به مشارکت کمپنی انجنیری و مشورتی دانگشینگ و کمپنی مشورتی سمارت . 4- شرکت ساختمانی خوشحال 5 - کمپنی مشورتی لیون به مشارکت کمپنی عمر منشی و برادران نوران 6- کمپنی بین المللی تیرا

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

انجیلا زارو,

شرکت برنده نهایی

5,969,680.00
دالر

قیمت قرارداد

1394/07/13

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/11/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه چاه انجیر - گرشگ

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

Xinjiang Beixin Road and Bridge Group Co.Ltd, شرکت ساختمانی روف عزیز,

شرکت قراردادی

33,744,811.50
دالر

قیمت قرارداد

33,744,811.50
دالر

قیمت نهایی قرارداد

32,829,333.50
دالر

مجموعه پرداخت

1394/09/12

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/11

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/04

تاریخ ختم نهایی

3 سال 9 ماه 22 روز

مدت قرارداد

98.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

0 سال 9 ماه 23 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • به اساس فیصله شماره 2235 مورخ 20 قوس 1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژه سرک چاه انجیر الی گرشک بطول 31.6 کیلومتر منظور گردیده است.
  • چون پیشرفت فزیکی 63.14 فیصد میباشد و کار پروژه نسبت عدم تامین امنیت وفعالیت های محاربوی قوای نظامی ج.ا.ا قراردادی نتوانسته کار پروژه را تکمیل نماید.
  • نبود امنیت پروژه متذکره از کیلومتری 7 ساحه اول الی کیلومتری 5 ساحه دوم قابل دسترس نمی باشد. نبود امنیت از کیلومتری 5 الی کیلومتری 12 ساحه دو قابل دسترس محدود. احیأ ساحات سرک که از طرف مخالفین دولت تخریب گردیده است. شرایط جوی غیر مناسب در ولایت غربی باعث باران های شدید و سیلاب ها گردیده که باعث سکتگی کار های ساختمانی پل ها و سرک در پروژه متذکره شده است.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی شدید 1397/01/27 خیر 0 حل شده 1397/07/09
جزئیات : از اینکه میعاد قرارداد پروژه به تاریخ 26 سپتمبر 2019 به اتمام رسیده است و قراردادی نتوانسته کار پیشرفت فزیکی را 100 فیصد تکمیل نماید بنآ قرارداد تحت جریمه قرارگرفته که مقدار جریمه تاخیر 0.05 فیصد در روز میباشد، و برای 90 روز جریمه گردیده است. تا هنوز قراردادی توانسته پشرفت فزیکی کار را 92.521 % " انجام دهد و مکلف است کار باقی مانده را در دوره رفع نواقص تکمیل نماید.

بخش خدمات مشورتی پروژه سرک چاه انجیر الی گرشک بطول 31.6 کیلو متر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

انجیلا زارو,

شرکت قراردادی

5,969,680.00
دالر

قیمت قرارداد

5,969,680.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

5,969,669.00
دالر

مجموعه پرداخت

1394/07/13

تاریخ شروع قرارداد

1397/11/11

تاریخ ختم قرارداد

1397/11/11

تاریخ ختم نهایی

3 سال 3 ماه 26 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • میعاد قرارداد پروژه نظارتی مذکور به تاریخ 24 دسامبر 2017 می یابد، اما کار ساختمانی پروژه متذکره تحت جریان قراردارد. قابل یادآوریست که تعدیل قرارداد پروژه ساختمانی آن طی فیصله شماره 2235 مورخ 20/09/1396 از جانب کمیسیون محترم تدارکات ملی الی تاریخ 02/12/2018 منظور گردیده است. مشکلات امنیتی

پروژه سرک چاه انجیر - گرشک بطول 31.6 کیلومتر

نام پروژه

2,651,527,230.11 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/07/04

تاریخ تکمیل پروژه

بخش خدمات مشورتی پروژه سرک چاه انجیر الی گرشک بطول 31.6 کیلو متر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1394/07/13

تاریخ شروع قرارداد

1397/11/11

تاریخ ختم قرارداد

1397/11/11

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

5,969,680.00
دالر

قیمت قرارداد

5,969,680.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت
  • میعاد قرارداد پروژه نظارتی مذکور به تاریخ 24 دسامبر 2017 می یابد، اما کار ساختمانی پروژه متذکره تحت جریان قراردارد. قابل یادآوریست که تعدیل قرارداد پروژه ساختمانی آن طی فیصله شماره 2235 مورخ 20/09/1396 از جانب کمیسیون محترم تدارکات ملی الی تاریخ 02/12/2018 منظور گردیده است. مشکلات امنیتی

پروژه چاه انجیر - گرشگ

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1394/09/12

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/11

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/04

تاریخ ختم نهایی

0 سال 9 ماه 23 روز

تعدیل زمانی

33,744,811.50
دالر

قیمت قرارداد

33,744,811.50
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت
  • به اساس فیصله شماره 2235 مورخ 20 قوس 1396 کمیسیون محترم تدارکات ملی (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژه سرک چاه انجیر الی گرشک بطول 31.6 کیلومتر منظور گردیده است.
  • چون پیشرفت فزیکی 63.14 فیصد میباشد و کار پروژه نسبت عدم تامین امنیت وفعالیت های محاربوی قوای نظامی ج.ا.ا قراردادی نتوانسته کار پروژه را تکمیل نماید.
  • نبود امنیت پروژه متذکره از کیلومتری 7 ساحه اول الی کیلومتری 5 ساحه دوم قابل دسترس نمی باشد. نبود امنیت از کیلومتری 5 الی کیلومتری 12 ساحه دو قابل دسترس محدود. احیأ ساحات سرک که از طرف مخالفین دولت تخریب گردیده است. شرایط جوی غیر مناسب در ولایت غربی باعث باران های شدید و سیلاب ها گردیده که باعث سکتگی کار های ساختمانی پل ها و سرک در پروژه متذکره شده است.