چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

95.51%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

93.66%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
حصه اول کوهستان (کاپیسا), حصه دوم کوهستان (کاپیسا), محمود راقی (کاپیسا), جبل السراج (پروان) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 22.485 ( کیلومتر) / 11 (متر بانک انکشاف آسیایی 1387 420165
عکس ها
هدف پروژه
سرک پروژه حبل السراج - نجراب بطول 22.485 کیلومتر که ولسوالی جبل السراج و لایت پروان را با ولسوالی های حصه اول کوهستان ، حصه دوم کوهستان و به محمود راقی " مرکز" ولایت کاپیسا وصل مینماید. سرک متذکره منبع رشد اقتصادی و اتصال ولایات با هم دیگر، تغیر سطح زندگی اهالی محل در مسیر این شاهراه و دسترسی آن ها با خدمات صحی ، تعلیمی و ... میگردد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

جبل السراج الی محمودراقی از کیلومتر 00+000 الی 22+485

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1387/10/15

شروع اعلان داوطلبی

1387/12/26 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت ساختمانی کوریا افغان.,2- شرکت ساختمانی هیم جرمن افغان خلیل.,3- شرکت ساختمانی بهیر افشان و انوشه سویس,4- شرکت ساختمانی غلام رسول .,5- شرکت های ساختمانی مشترک هیواد وال و کارپو بینا تیکینتی .,6- شرکت ساختمانی عمران دره .,7 - شرکت ساختمانی وسیم,8- شرکت ساختمانی سندریلا,9- شرکت ساختمانی بدسروایس انترنشنل و انخنیر افغان

شرکت هایی داوطلب

1388/04/01 - 1388/05/27

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,504,513.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1388/09/19 - 1388/09/26

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

M/S Hewadwal R.B.C.C, KORPU-Bina-Tikniti JV Afghanistan,

شرکت برنده نهایی

25,045,127.00
دالر

قیمت قرارداد

1389/06/23

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک جبل السراج - نجراب

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1387/12/26 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1388/04/01 - 1389/03/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

BETS Consulting Services Ltd, SARM Associates Ltd, Australia and SMART Engineering Team Ltd, Bangladesh in association with BETS International P/L,

شرکت برنده نهایی

1,092,370.00
دالر

قیمت قرارداد

1389/09/09

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/05/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

جبل السراج الی محمودراقی از کیلومتر 00+000 الی 22+485

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

M/S Hewadwal R.B.C.C, KORPU-Bina-Tikniti JV Afghanistan,

شرکت قراردادی

25,045,127.00
دالر

قیمت قرارداد

29,069,125.20
دالر

قیمت نهایی قرارداد

27,226,647.46
دالر

مجموعه پرداخت

1389/06/23

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم نهایی

7 سال 9 ماه 16 روز

مدت قرارداد

95.51%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

7.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

4,023,998.20

مقدار تعدیل پولی
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل پولی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک جبل السراج - نجراب

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

BETS Consulting Services Ltd, SARM Associates Ltd, Australia and SMART Engineering Team Ltd, Bangladesh in association with BETS International P/L,

شرکت قراردادی

1,092,370.00
دالر

قیمت قرارداد

2,452,188.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

2,327,384.51
دالر

مجموعه پرداخت

1389/09/09

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم نهایی

7 سال 7 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

8.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

1,359,818.00

مقدار تعدیل پولی
 • نظر به مشکلات تخنیکی کمپنی قراردادی نتوانسته کار ساختمان پروژه را به وقت معینه آن به اکمال برساند و به اساس نظریات ارایه شده تیم مشاورتی و نظارتی برای مدت 13.5 ماه وقت اضافی برای تکمیل شدن کار ساختمان پروژه پیشنهاد گردیده بود که با نظر داشت آن موجودیت تیم مشاورتی و نظارتی نیز در ساحه کار ضرورت پنداشته میشود.
 • نظر به مشکلات تخنیکی کمپنی قراردادی نتوانسته کار ساختمان پروژه را به وقت معینه آن به اکمال برساند و به اساس نظریات ارایه شده تیم مشاورتی و نظارتی برای مدت 13.5 ماه وقت اضافی برای تکمیل شدن کار ساختمان پروژه پیشنهاد گردیده بود که با نظر داشت آن موجودیت تیم مشاورتی و نظارتی نیز در ساحه کار ضرورت پنداشته میشود که بار نخست برای دونیم ماه تحت قمیت قبلی تائید شده وقت اضافی برای کمپنی قراردادی تمدید گردیده که اینک بار ثانی از تاریخ 14 فبروری 2013 الی اخیر نوامبر 2013 برای مدت 9.5 ماه با مبلغ اضافی 255869 تحت کمک بلا عوض Grant Number 0261-afgبعد از تائیدی بانک انکشاف آسیائی غرض اخذ منظوری به کمیسیون محترم تدارکات خاص ارسال گردید.
 • اینک به بار سوم از تاریخ 1 دسامبر 2013 الی اخیر اکتوبر 2014 با مبلغ اضافی 301920 دالر امریکائی تعدیل صورت گرفته است.
 • نظر به مشکلات کار ساختمان پروژه طبق شرایط قرارداد معیاد کار ساختمان پروژه الی 20نوامبر 2015 تمدید گردید تا پروژه تکمیل گردد. بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف آسیائی ضرورت دانست تا معیاد قرارداد کمپنی مشاورتی و نظارتی پروژه را الی تاریخ 31 دسامبر 2015 تمدید نماید.
 • ( تمدید میعاد با افزایش قیمت ) پروژه نظارتی ساختمان سرک از جبل السراج الی نجراب
 • بنابر ملحوظات امنیتی ساحه بعد از کیلومتر 32 الی 50 و شرایط خراب جوی ( برف، باران هوای سرد زمستان گذشته) کار ساختمان سرک به تاخیر مواجه گردید و این اداره موافقه نموده که میعاد قرارداد بخش ساختمان را تمید نماید و لازم است که میعاد قراداد پروژه نظارتی بخاطر نمودن از کار نیز تمدید گردد . این اداره پیشنهاد قراردادی را بخاطر تمید میعاد قرارداد موافقه نموده است.
 • 1- از اینکه ساختمان پروژه متذکره تکمیل نگردیده و 23 فیصد کار ساختمان پروژه هنوز هم باقی مانده است ، بدین محلوظ جهت پیشبرد نظارت کار ساختمان پروژه ، تمدید میعاد پروژه نظارتی بنابر شرایط قرارداد لازم است. 2- از اینکه پرداخت ها به کارکنان قراردادی نظارت پروژه نظر به کار ماهوار اجرا می گردد، بدین محلوظ از اثر تمدید میعاد پروژه نظارتی ، اضافه کاری جهت پرداخت ها به کارکنان مراقبت و نظارت پروژه باعث می گردد.
 • از اینکه ساختمان پروژه متذکره تکمیل نگردیده و 22 فیصد کار ساختمان پروژه هنوز هم باقی مانده است ، بدین محلوظ جهت پیشبرد نظارت کار ساختمان پروژه ، تمدید میعاد پروژه نظارتی بنابر شرایط قرارداد لازم است.از اینکه پرداخت ها به کارکنان قراردادی نظارت پروژه نظر به کار ماهوار اجرا می گردد، بدین محلوظ از اثر تمدید میعاد پروژه نظارتی ، اضافه کاری جهت پرداخت ها به کارکنان مراقبت و نظارت پروژه باعث می گردد.

پروژه سرک جبل السراج - نجراب بطول 22.485

نام پروژه

2,019,725,134.12 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/04/09

تاریخ تکمیل پروژه

جبل السراج الی محمودراقی از کیلومتر 00+000 الی 22+485

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1389/06/23

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

25,045,127.00
دالر

قیمت قرارداد

29,069,125.20
دالر

قیمت نهایی قرارداد

4,023,998.20
دالر

تعدیل قیمت
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل پولی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.
 • تعدیل زمانی صورت گرفته است.

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک جبل السراج - نجراب

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1389/09/09

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

1,092,370.00
دالر

قیمت قرارداد

2,452,188.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

1,359,818.00
دالر

تعدیل قیمت
 • نظر به مشکلات تخنیکی کمپنی قراردادی نتوانسته کار ساختمان پروژه را به وقت معینه آن به اکمال برساند و به اساس نظریات ارایه شده تیم مشاورتی و نظارتی برای مدت 13.5 ماه وقت اضافی برای تکمیل شدن کار ساختمان پروژه پیشنهاد گردیده بود که با نظر داشت آن موجودیت تیم مشاورتی و نظارتی نیز در ساحه کار ضرورت پنداشته میشود.
 • نظر به مشکلات تخنیکی کمپنی قراردادی نتوانسته کار ساختمان پروژه را به وقت معینه آن به اکمال برساند و به اساس نظریات ارایه شده تیم مشاورتی و نظارتی برای مدت 13.5 ماه وقت اضافی برای تکمیل شدن کار ساختمان پروژه پیشنهاد گردیده بود که با نظر داشت آن موجودیت تیم مشاورتی و نظارتی نیز در ساحه کار ضرورت پنداشته میشود که بار نخست برای دونیم ماه تحت قمیت قبلی تائید شده وقت اضافی برای کمپنی قراردادی تمدید گردیده که اینک بار ثانی از تاریخ 14 فبروری 2013 الی اخیر نوامبر 2013 برای مدت 9.5 ماه با مبلغ اضافی 255869 تحت کمک بلا عوض Grant Number 0261-afgبعد از تائیدی بانک انکشاف آسیائی غرض اخذ منظوری به کمیسیون محترم تدارکات خاص ارسال گردید.
 • اینک به بار سوم از تاریخ 1 دسامبر 2013 الی اخیر اکتوبر 2014 با مبلغ اضافی 301920 دالر امریکائی تعدیل صورت گرفته است.
 • نظر به مشکلات کار ساختمان پروژه طبق شرایط قرارداد معیاد کار ساختمان پروژه الی 20نوامبر 2015 تمدید گردید تا پروژه تکمیل گردد. بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف آسیائی ضرورت دانست تا معیاد قرارداد کمپنی مشاورتی و نظارتی پروژه را الی تاریخ 31 دسامبر 2015 تمدید نماید.
 • ( تمدید میعاد با افزایش قیمت ) پروژه نظارتی ساختمان سرک از جبل السراج الی نجراب
 • بنابر ملحوظات امنیتی ساحه بعد از کیلومتر 32 الی 50 و شرایط خراب جوی ( برف، باران هوای سرد زمستان گذشته) کار ساختمان سرک به تاخیر مواجه گردید و این اداره موافقه نموده که میعاد قرارداد بخش ساختمان را تمید نماید و لازم است که میعاد قراداد پروژه نظارتی بخاطر نمودن از کار نیز تمدید گردد . این اداره پیشنهاد قراردادی را بخاطر تمید میعاد قرارداد موافقه نموده است.
 • 1- از اینکه ساختمان پروژه متذکره تکمیل نگردیده و 23 فیصد کار ساختمان پروژه هنوز هم باقی مانده است ، بدین محلوظ جهت پیشبرد نظارت کار ساختمان پروژه ، تمدید میعاد پروژه نظارتی بنابر شرایط قرارداد لازم است. 2- از اینکه پرداخت ها به کارکنان قراردادی نظارت پروژه نظر به کار ماهوار اجرا می گردد، بدین محلوظ از اثر تمدید میعاد پروژه نظارتی ، اضافه کاری جهت پرداخت ها به کارکنان مراقبت و نظارت پروژه باعث می گردد.
 • از اینکه ساختمان پروژه متذکره تکمیل نگردیده و 22 فیصد کار ساختمان پروژه هنوز هم باقی مانده است ، بدین محلوظ جهت پیشبرد نظارت کار ساختمان پروژه ، تمدید میعاد پروژه نظارتی بنابر شرایط قرارداد لازم است.از اینکه پرداخت ها به کارکنان قراردادی نظارت پروژه نظر به کار ماهوار اجرا می گردد، بدین محلوظ از اثر تمدید میعاد پروژه نظارتی ، اضافه کاری جهت پرداخت ها به کارکنان مراقبت و نظارت پروژه باعث می گردد.