چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

65.25%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

53.19%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
قلعه نو (بادغیس) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 34 ( کیلومتر) / 11 (متر بانک انکشاف آسیایی 1395 420105
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان بخش اول و دوم سرک قیصار – لامان که 82 کیلومتر از 233 کیلومتر سرک حلقوی افغانستان بوده، برای وصل نمودن مردم افغانستان یک گام موثر و حیاتی میباشد. تکمیل سرک حلقوی افغانستان نه تنها مردم افغانستان را با هم دیگر وصل مینماید بلکه مسیر مناسب اتصال منطقوی کشور نیز بحساب میرود. با تطبیق تمام بخش های این پروژه افغانستان میتواند کشورهای آسیای جنوبی و ایران را به کشورهای آسیای مرکزی وصل نماید. تطبیق این نوع پروژه های انکشافی موثریت زیادی را برای رشد اقتصاد، آن ها با خدمات صحی ، تعلیمی و ... میگردد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

سکشن اول سرک حلقوی قیصار - لامان از کیلومتر 110 - 144 بطول 34 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1395/10/07

شروع اعلان داوطلبی

1395/12/07 15:16:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/12/08 - 1395/12/25

شروع/ختم ارزیابی آفرها

3,659,218.92
دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/02/17 - 1396/02/24

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

آی وی آر سی ال ال تی دی,

شرکت برنده نهایی

36,592,189.27
دالر

قیمت قرارداد

1396/11/02

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/05/02

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سکشن اول سرک حلقوی قیصار - لامان از کیلومتر 110 - 144 بطول 34 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

آی وی آر سی ال ال تی دی,

شرکت قراردادی

36,592,189.27
دالر

قیمت قرارداد

36,592,189.27
دالر

قیمت نهایی قرارداد

19,462,839.65
دالر

مجموعه پرداخت

1396/11/02

تاریخ شروع قرارداد

1399/05/02

تاریخ ختم قرارداد

1399/10/11

تاریخ ختم نهایی

2 سال 11 ماه 8 روز

مدت قرارداد

65.25%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 5 ماه 8 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

سکشن اول سرک حلقوی قیصار- لامان بطول 34 کیلومتر

نام پروژه

1,330,092,166.86 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/10/11

تاریخ تکمیل پروژه