چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

93.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

23.52%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جلال آباد (ننگرهار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 9.4 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1397 420357
عکس ها
هدف پروژه
این سرک در ایجاد سهولت و رفع ازدحام ترافیکی، جلوگیری از استهلاک وسایط و کاهش خطرات مالی و جانی ارزشمند بوده و ضمن تاثیر مثبت در توسعه شهر جلال آباد ولایت کنر را نیز به شهر جلال آباد وصل می نماید. ضمن حل مشکلات ترانسپورتی مردم محل، تاثیر مستقیم و مثبت در بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار سرک های داخل شهر جلال آباد به طول 372.14+9 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/06/21

شروع اعلان داوطلبی

1397/07/14 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی کنسرویبل کانستریکشن,شرکت های ساختمانی عدنان الهام،مسعودحامد وتکنیکل بلدرز به شکل (مشترک),شرکت های ساختمانی روشانه سهار وشرق افغان شاهین به شکل (مشترک)

شرکت هایی داوطلب

1397/07/15 - 1398/01/20

شروع/ختم ارزیابی آفرها

3,400,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1398/02/05 - 1398/02/11

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت های ساختمانی روشانه سهار وشرق افغان شاهین به شکل (مشترک),

شرکت برنده نهایی

128,881,490.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/08/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/11/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار سرک های داخل شهر جلال آباد به طول 372.14+9 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت های ساختمانی روشانه سهار وشرق افغان شاهین به شکل (مشترک),

شرکت قراردادی

128,881,490.00
افغانی

قیمت قرارداد

128,881,490.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

30,319,297.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/08/05

تاریخ شروع قرارداد

1399/11/09

تاریخ ختم قرارداد

1400/02/26

تاریخ ختم نهایی

1 سال 6 ماه 18 روز

مدت قرارداد

93.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 3 ماه 16 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه اعمار سرک های داخل شهر جلال آباد به طول 372.14+9 کیلومتر

نام پروژه

30,319,297.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/02/26

تاریخ تکمیل پروژه