چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

42.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

21.53%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
زرمت (پکتیا) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 6.5 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1396 420558
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان گردیزالی روحانی بابافیزاول لات اول ازکیلومتر000+00الی 550+6 به طول 6.55 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1398/01/12

شروع اعلان داوطلبی

1398/02/02 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت سرکسازی وتولید مواد ساختمانی ملک یاربابا احسان لمتید,شرکت ساختمانی فیض مسرور,شرکت ساختمانی گلکسی سکای,افغان بلدرز کنسر شیوم,شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی بهار کابل,شرکت ساختمانی خراسان هلمند و کمپوند بلدرز انترنشنل,شرکت ساختمانی غضنفری وگرین دایمند

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی فیضی مسرور,

شرکت برنده نهایی

136,342,304.85
افغانی

قیمت قرارداد

1398/08/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/10/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان گردیزالی روحانی بابافیزاول لات اول ازکیلومتر000+00الی 550+6 به طول 6.55 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی فیضی مسرور,

شرکت قراردادی

136,342,304.85
افغانی

قیمت قرارداد

136,342,304.85
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

29,356,831.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/08/01

تاریخ شروع قرارداد

1399/10/27

تاریخ ختم قرارداد

1400/04/28

تاریخ ختم نهایی

1 سال 8 ماه 25 روز

مدت قرارداد

42.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

0 سال 6 ماه 0 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ساختمان گردیزالی روحانی بابافیزاول لات اول ازکیلومتر000+00الی 550+6 به طول 6.55 کیلومتر

نام پروژه

29,356,831.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/04/28

تاریخ تکمیل پروژه