چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

55.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پارون (نورستان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 10.934 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1391 420573
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان لات دوم از کیلومتر766.6+11 الی 700+22 به طول مجموعی 570+10 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی مقید

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1398/07/16 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1399/03/18 - 1401/03/18

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بلال تواب, شرکت ساختمانی براند سوپر,

شرکت برنده نهایی

315,750,850.00
افغانی

قیمت قرارداد

1399/03/18

تاریخ مکتوب آغاز کار

1401/01/18

تاریخ ختم قرارداد

تحت ارزیابی

وضعیت

پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان لات دوم از کیلومتر766.6+11 الی 700+22 به طول مجموعی 570+10 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بلال تواب, شرکت ساختمانی براند سوپر,

شرکت قراردادی

315,750,850.00
افغانی

قیمت قرارداد

315,750,850.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1399/03/18

تاریخ شروع قرارداد

1401/01/18

تاریخ ختم قرارداد

1401/01/18

تاریخ ختم نهایی

1 سال 10 ماه 0 روز

مدت قرارداد

55.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان لات دوم ازکیلومتر766.6+11الی 700+22به طول مجموعی 570+10کیلومتر

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1401/01/18

تاریخ تکمیل پروژه