چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

43.20%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

37.44%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پارون (نورستان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 11.766 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1391 420573
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمانی سرک کنر الی نورستان لات اول از کیلومتر 000+00 الی766+11 به طول مجموعی 766.6+11 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بلال تواب, شرکت ساختمانی براند سوپر,

شرکت برنده نهایی

548,167,297.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/06/13

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/06/12

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمانی سرک کنر الی نورستان لات اول از کیلومتر 000+00 الی766+11 به طول مجموعی 766.6+11 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بلال تواب, شرکت ساختمانی براند سوپر,

شرکت قراردادی

548,167,297.00
افغانی

قیمت قرارداد

548,167,297.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

205,211,192.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/06/13

تاریخ شروع قرارداد

1400/06/12

تاریخ ختم قرارداد

1400/06/12

تاریخ ختم نهایی

2 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

43.20%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ساختمان سرک کنر الی نورستان لات اول ازکیلومتر000+0الی 766.6+11به طول مجموعی 766.6+11کیلومتر

نام پروژه

205,211,192.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/06/12

تاریخ تکمیل پروژه