چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

27.39%

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
احیای راه ابریشم، تسهیل اتصال منطقوی، دسترسی به خدمات اجتماعی {صحت (کاهش مرگ و میر مادران و اطفال) معارف (تسهیل دستیابی به خدمات آموزشی)}، رشد اقتصادی (تحقق دهلیز اقتصادی).
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک پامیر ها بطول 8.827 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/05/24

شروع اعلان داوطلبی

1392/07/12 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1393/04/04 - 1393/04/25

شروع/ختم ارزیابی آفرها

41,300.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1393/08/10 - 1393/08/17

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمان و سرک سازی آن تایم,

شرکت برنده نهایی

47,822,433.75
افغانی

قیمت قرارداد

1393/09/06

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/07/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک پامیر ها بطول 8.827 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمان و سرک سازی آن تایم,

شرکت قراردادی

47,822,433.75
افغانی

قیمت قرارداد

47,822,433.75
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

13,098,064.37
افغانی

مجموعه پرداخت

1393/09/06

تاریخ شروع قرارداد

1396/07/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/02

تاریخ ختم نهایی

3 سال 10 ماه 27 روز

مدت قرارداد

56.00%

پیشرفت فزیکی

status.canceled

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 0 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1- موجودیت پایه های برق. 2- مشکلات اجتماعی.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1396/10/26 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : نظر به جمع آوری معومات در باره این پروژه در تمام واحد های اداری یکسان نبوده اسناد پروژه مذکور دقیق معلوم نمیباشد اما اداره NRAP ادعا دارند که این پروژه نظر به حکم 3582 تاریخ 1396/10/18 مقام محترم وزارت به این اداره سپرده شده است تا اینکه از طرف ادره NRAP یک تیم تخنیکی به ساحه اعزام گردد از تمام کار های پروژه معلومات دقیق ارایه بدهند . نظربه معلومات که دریافت نمودیم ازقراردادشرکت آن تایم قرادادی پروژه اعمار سرک پامیر های ولایت بدخشان به مدت چند سال میگذرد که در جریان سال 1396 (%56)کار فزیکی پروژه پیشرفت نموده است اما نماینده شرکت قرادادی جهت رفع مشکلات کارهای باقی مانده پروژه مذکور از مدت ها به اینطرف به ادارات مربوطه وزارت فوایدعامه مراجعه نکرده است وما هم ادرس مشخص و دقیق از شرکت مذکور نداریم.
تصمیم اتخاذ شده : همین اکنون ما درصدد دریافت ادرس دقیق ومسولین شرکت قرادادی میباشیم.

اعمار سرک پامیر ها بطول 8.827 کیلومتر ولایت بدخشان

نام پروژه

13,098,064.37 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/02

تاریخ تکمیل پروژه