چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

84.09%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
میمنه (فاریاب) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 32.805 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1395 420441
عکس ها
هدف پروژه
تسهیل خدمات اجتماعی (دسترسی به صحت، معارف)، توسعۀ شهری، تسهیل ترانزیت منطقوی و بهبود وضعیت محیط زیست.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر میمنه ولایت فاریاب به طول (000+ الی 805+32) کیلو متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/04/02

شروع اعلان داوطلبی

1395/04/23 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی فضل الله جی وی با شرکت ساختمانی فیض، شرکت ساختمانی الیاس ویس جی وی با شرکت ساختمانی گرین هاوس

شرکت هایی داوطلب

1395/04/27 - 1395/06/09

شروع/ختم ارزیابی آفرها

22,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/07/12 - 1395/07/19

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی فیض, شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,

شرکت برنده نهایی

914,401,647.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/11/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/01/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر میمنه ولایت فاریاب به طول (000+ الی 805+32) کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی فیض, شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,

شرکت قراردادی

914,401,647.00
افغانی

قیمت قرارداد

914,401,647.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

768,945,761.41
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/11/05

تاریخ شروع قرارداد

1398/01/30

تاریخ ختم قرارداد

1398/08/16

تاریخ ختم نهایی

2 سال 9 ماه 13 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

0 سال 6 ماه 19 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه

نام پروژه

768,945,761.41 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/08/16

تاریخ تکمیل پروژه