چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

29.53%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

16.95%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دشت قلعه (تخار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولسوالی - آسفالت ) 17 ( کیلومتر) / 11 (متر حکومت افغانستان 1397 420120
عکس ها
هدف پروژه
پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه بطول17کیلومتر
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه بطول 17 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/05/02

شروع اعلان داوطلبی

1397/06/06 09:36:14

تاریخ و ساعت آفر گشایی

ابرام گلوبل، بلد تیک

شرکت هایی داوطلب

1397/06/11 - 1397/07/08

شروع/ختم ارزیابی آفرها

13,400,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/07/22 - 1397/07/30

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک,

شرکت برنده نهایی

658,594,349.23
افغانی

قیمت قرارداد

1398/09/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/09/18

تاریخ ختم قرارداد

تحت پلان تدارکات

وضعیت

پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه بطول 17 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک,

شرکت قراردادی

658,594,349.23
افغانی

قیمت قرارداد

658,594,349.23
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

111,605,476.80
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/09/25

تاریخ شروع قرارداد

1400/09/18

تاریخ ختم قرارداد

1400/09/18

تاریخ ختم نهایی

1 سال 11 ماه 24 روز

مدت قرارداد

29.53%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ساختمان سرک ماورای کوکچه از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه بطول17کیلومتر

نام پروژه

111,605,476.80 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/09/18

تاریخ تکمیل پروژه