چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ترمیماتی سرک سالنگ شمالی لات سوم بطول (724.84+9) کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1397/06/10 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم

شرکت هایی داوطلب

1397/06/11 - 1397/06/28

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت برنده نهایی

122,722,596.76
افغانی

قیمت قرارداد

1398/02/17

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/08/17

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ترمیماتی سرک سالنگ شمالی لات سوم بطول (724.84+9) کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت قراردادی

122,722,596.76
افغانی

قیمت قرارداد

122,722,596.76
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1398/02/17

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/17

تاریخ ختم قرارداد

1398/08/17

تاریخ ختم نهایی

0 سال 6 ماه 1 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

status.canceled

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

لات سوم سالنگ شمالی از گولایی دوم دوشاخ الی کالری نمبر 17 بطول 724.84+9 کیلومتر

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/08/17

تاریخ تکمیل پروژه