چاپ

دیزاین

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

دیزاین جریان دارد

وضعیت فعلی

58.60%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد بانک انکشاف آسیایی کد بودجه بودجه سال
خنجان (بغلان), سالنگ (پروان) PMO (سرک ملی - آسفالت ) بانک انکشاف آسیایی 420530 236,587,542.00
عکس ها
هدف پروژه
1- یافتن مسیر مناسب و اقتصادی جدید جهت انکشاف شاهراه سالنگ 2- کاهش دادن حجم ترافیک تونل موجوده سالنگ 3- دیزاین مسیر جدید برای ترافیک شمال – جنوب در گذرگاه سالنگ 4- کاهش دادن زمان سفر برای عابرین 5- ایجاد سهولت برای ترافیک شاهراه سالنگ نوت: از اینکه پلان کاری نظر به فعالیت ها میباشد، بنآ پیشرفت فزیکی کار الی ماه عقرب نه بلکی الی اخیر ماه جوزا سال 1398 میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ ( تونل جدید)

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1395/04/11

شروع اعلان داوطلبی

1395/09/08 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- کمپنی بین المللی سمیک . 2- کمپنی امریکائی تیترا تیک . 3- کمپنی پینی سویس انجنیرینگ

شرکت هایی داوطلب

1395/10/03 - 1395/10/14

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/03/01 - 1396/03/01

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

اسمک انترناشنال ال تی دی,

شرکت برنده نهایی

19,696,520.00
دالر

قیمت قرارداد

1396/06/06

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/08/06

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ ( تونل جدید)

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

اسمک انترناشنال ال تی دی,

شرکت قراردادی

19,696,520.00
دالر

قیمت قرارداد

19,696,520.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

11,542,702.76
دالر

مجموعه پرداخت

1396/06/06

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/06

تاریخ ختم قرارداد

1399/08/03

تاریخ ختم نهایی

3 سال 1 ماه 26 روز

مدت قرارداد

92.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 11 ماه 27 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • نسبت مشکلات امنیتی کارهای دیزاین تکمیل نگردیده است.

پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ ( تونل جدید)

نام پروژه

788,829,317.90 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه