چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خنجان (بغلان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 10 ( کیلومتر) / 10 (متر --- 1398 22
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

لات دوم شاهراه سالنگ شمالی از پل فرشتگان الی گولایی دوم دوشاخ بطول 039.28+10 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/01/18

تاریخ ختم قرارداد

تحت پلان تدارکات

وضعیت

لات دوم شاهراه سالنگ شمالی از پل فرشتگان الی گولایی دوم دوشاخ بطول 039.28+10 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت قراردادی

افغانی

قیمت قرارداد

افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1399/01/18

تاریخ ختم قرارداد

1399/01/18

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

لات دوم شاهراه سالنگ شمالی از پل فرشته گان الی گولایی دوم دوشاخ بطول 039.28+10 کیلومتر

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/01/18

تاریخ تکمیل پروژه