چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خنجان (بغلان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 0 ( متر) / 0 (متر --- 1397 22
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

لات اول شاهراه سالنک شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 930.23+9 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی پسران محمد نعیم,شرکت ساختمانی و انجینری مشرق,شرکت ساختمانی و سرکسازی کلکسی اسکای

شرکت هایی داوطلب

1397/04/23 - 1398/04/31

شروع/ختم ارزیابی آفرها

99,512,898.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/04/31 - 1397/05/10

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت برنده نهایی

129,181,680.81
افغانی

قیمت قرارداد

1397/06/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/02/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

لات اول شاهراه سالنک شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 930.23+9 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم,

شرکت قراردادی

129,181,680.81
افغانی

قیمت قرارداد

129,181,680.81
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1397/06/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/01

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/01

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 18 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

لات اول شاهراه سالنگ شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان به طول 930.23+9 کیلومتر

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/02/01

تاریخ تکمیل پروژه

لات اول شاهراه سالنک شمالی از قریه چکک الی پل فرشته گان بطول 930.23+9 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/06/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/01

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/01

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

129,181,680.81
افغانی

قیمت قرارداد

129,181,680.81
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت