چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

93.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
گیان (پکتیکا) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 2.5 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان 1393 420359
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی (ولسوالی ها)، رشد و انکشاف اقتصادی (رشد زراعت و ترانزیت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، تسهیل دسترسی خدمات به مردم.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار پروژه ساختمان سرک اسفالت به طول 2.52 کیلومتر به شمول دو پایه پل آن به طول 75 و 35 متر ولسوالی ارگون الی گیان ولایت پکتیکا

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/01/24

شروع اعلان داوطلبی

1395/02/13 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی حبیب رسول، شرکت ساختمانی غضنفری، شرکت ساختمانی بهار تمدن، شرکت ساختمانی بلو سالد، شرکت ساختمانی منصور هلال، شرکت ساختمانی خوست انترنشنل و شرکت ساختمانی الحاج نجیب الله گربز،شرکت ساختمانی الفا لینک.

شرکت هایی داوطلب

1395/02/15 - 1395/03/29

شروع/ختم ارزیابی آفرها

3,360,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/04/30 - 1395/05/15

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی غضنفری,

شرکت برنده نهایی

116,765,482.95
افغانی

قیمت قرارداد

1395/06/14

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/06/13

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار پروژه ساختمان سرک اسفالت به طول 2.52 کیلومتر به شمول دو پایه پل آن به طول 75 و 35 متر ولسوالی ارگون الی گیان ولایت پکتیکا

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی غضنفری,

شرکت قراردادی

116,765,482.95
افغانی

قیمت قرارداد

116,765,482.95
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

108,586,256.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/06/14

تاریخ شروع قرارداد

1396/06/13

تاریخ ختم قرارداد

1396/06/13

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا (لات اول)

نام پروژه

108,586,256.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/06/13

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار پروژه ساختمان سرک اسفالت به طول 2.52 کیلومتر به شمول دو پایه پل آن به طول 75 و 35 متر ولسوالی ارگون الی گیان ولایت پکتیکا

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/06/14

تاریخ شروع قرارداد

1396/06/13

تاریخ ختم قرارداد

1396/06/13

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

116,765,482.95
افغانی

قیمت قرارداد

116,765,482.95
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت