چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
قلعه نو (بادغیس) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 6.1 ( کیلومتر) / 7.5 (متر حکومت افغانستان 1389 420339
عکس ها
هدف پروژه
مراکز شهرها نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور بوده بدین لحاظ اعمار و احداث سرک‌های داخل شهر در رشد و شگوفایی تاثیر مثبت و ارزنده دارد اعمار این سرک ضمن کاهش فقر، رشد اقتصادی، سهولت در رفت و آمد، از آلودگی هوا نیز جلوگیری کرده و محیط سالم را به شهروندان به ارمغان می آورد. با توجه به اهمیت حیاتی این سرک، وزارت فواید عامه لازم دانست اعمار این سرک را در اولویت کاری خویش قرار دهد که اعمار سرک مذکور تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک داخل شهر قلعه نو ولایت بادغیس به طول 5.3 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/03/07

شروع اعلان داوطلبی

1392/05/16 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

m/s hanzala badghisi constraction and road rehabilition company,m/s badghis constraction co.ltd(bcc),m/s omaid arsia constraction & road building company,m/s herat ghorband constraction company,m/s nawid sediq constraction company

شرکت هایی داوطلب

1392/05/27 - 1392/07/08

شروع/ختم ارزیابی آفرها

81,634.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1392/12/13 - 1392/12/20

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی وسرک سازی امید ارشیا,

شرکت برنده نهایی

158,787,826.50
افغانی

قیمت قرارداد

1393/03/11

تاریخ مکتوب آغاز کار

1394/03/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک داخل شهر قلعه نو ولایت بادغیس به طول 5.3 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی وسرک سازی امید ارشیا,

شرکت قراردادی

158,787,826.50
افغانی

قیمت قرارداد

158,787,826.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

158,787,826.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1393/03/11

تاریخ شروع قرارداد

1394/03/11

تاریخ ختم قرارداد

1394/03/11

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی خفیف 1397/02/10 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : قرار نامه شماره 300/167 مورخ 20/01/1397 ریاست محترم تنظیم پروژه هیت ترکیبی از ریاست فواید عامه ولایت بادغیس، ریاست کنترول کیفیت پروژه های ساختمانی وریاست سروی وپروژه سازی جهت تسلیمی ابتدایی این پروژه عازم ان والا گردیده بودند بعداز برسی طی یگ گزارش بعضی نواقصات را انعکاس داده اند از قبیل ریخت سلب ها ، دیوار های محافظوی بالای پلچک ها و ترمیم طبقه تخریب شده اسفالت که از بعداز رفع این نواقص پروژه قابل تسلیم ابتدایی میباشد .
تصمیم اتخاذ شده : ریاست فواید عامه ولایت بادغیس ذریعه مکتوب از رفع نواقص اطمنان داده است . پس پروژه به دوره DLP قرار دارد

اسفالت 6.1 کیلومتر سرک و ساختن ۴ کیلومتر پیاده رو و جویچه های داخل شهر قلعه نو

نام پروژه

158,787,826.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1394/03/11

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه سرک داخل شهر قلعه نو ولایت بادغیس به طول 5.3 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1393/03/11

تاریخ شروع قرارداد

1394/03/11

تاریخ ختم قرارداد

1394/03/11

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

158,787,826.50
افغانی

قیمت قرارداد

158,787,826.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت