چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

97.78%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مارمل (بلخ) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 16.05 ( کیلومتر) / 6 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
سرک ازچوک انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل که درلسوالی مارمل ولایت بلخ موقعیت دارد ، در سال 2011 از قسماً از طرف ریاست فواید عامۀ بلخ باز سازی شده است این پروژه از چوک انتظار کیلو متری (0+000) شروع و به تنگی مارمل کیلو متری (16+050) ختم می شود از آن جائیکه مردم ولسوالی مارمل از طریق این سرک به شهر مزار شریف رفت وآمد می نمایند نسبت خرابی سرک دجار مشکلات میباشند وخواهان ترمیم آن هستند. منظور اصلی از کار پروژه حفظ ومراقبت آن است که تحت حفظ ومراقبت دورۀ صورت میگیرد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ ومراقبت دوره ئی 050+16 کیلومتر سرک جغلی ازچهاراهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/08/12

شروع اعلان داوطلبی

1397/09/10 14:43:03

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی اورج بلخ- شرکت ساختمانی عنایت بصیر- شرکت ساختمانی مسعود ستار- شرکت ساختمانی غلام نبی یعقوبی- شرکت ساختمانی پیکار بلخ- شرکت ساختمانی سخی ظاهر زاده- شرکت ساختمانی کریم شریفی- شرکت ساختمانی سنگر نیازی- شرکت ساختمانی نجاح طلعت- شرکت ساختمانی سنجر- شرکت ساختمانی غلام رسول-  شرکت ساختمانی طاهر- شرکت ساختمانی حسین خالد صفی- شرکت ساختمانی نوید نوری

شرکت هایی داوطلب

1397/09/13 - 1397/10/30

شروع/ختم ارزیابی آفرها

700,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/09 - 1397/11/16

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی عنایت بصیر,

شرکت برنده نهایی

15,768,395.79
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/06/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ ومراقبت دوره ئی 050+16 کیلومتر سرک جغلی ازچهاراهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی عنایت بصیر,

شرکت قراردادی

15,768,395.79
افغانی

قیمت قرارداد

15,768,395.79
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

15,418,549.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/05

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/09

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/09

تاریخ ختم نهایی

0 سال 6 ماه 4 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ ومراقبت دوره ئی 050+16 کیلومتر سرک جغلی ازچهاراهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل

نام پروژه

15,418,549.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/06/09

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ ومراقبت دوره ئی 050+16 کیلومتر سرک جغلی ازچهاراهی انتظار سرک خالد بن ولید الی تنگی مارمل

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/12/05

تاریخ شروع قرارداد

1398/06/09

تاریخ ختم قرارداد

1398/06/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

15,768,395.79
افغانی

قیمت قرارداد

15,768,395.79
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت