چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

89.57%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
چهار آسیاب (کابل), محمد آغه (لوگر) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 21 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان 1392 420335
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، تسهیل تبدیل نمودن خوست به زون اقتصادی، بعد اقتصادی (رشد زراعت، استخراج معادن و عرضۀ کالای تولید محلی به بازار و رشد تجارت جلغوزه و چوب).
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک کابل - لوگر بطول 209.67+21 کیلو متر از نونیاز الی ولسوالی محمد آغه، ولایت لوگر، با فرش اسفالت

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/04/09

شروع اعلان داوطلبی

1392/05/15 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

M/SJV of NNBCC&WAZ,M/S JV of ITCL-NZCC-GZCC,M/S FAZIZI MASROOR Construction,M/S JV of HTCC and WINDECON,M/S UNIQUE BUILDERS Construvtion company,M/S AFGHAN BUILDERS construction company,M/S HASHMAT KHALIL REZAI ROAD& CONSTRUCRUCTION Company,M/S JV OF CTCECHGCC,M/S BADGHIS Construction co.ltd,M/S JV OF GCC and JBCC,M/S KARIMSHARIFI construction company,M/S MUSHTAQHAMI road&construction company,M/S PESARAN-E-NOORI construction company

شرکت هایی داوطلب

1392/05/29 - 1392/11/27

شروع/ختم ارزیابی آفرها

289,980.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1394/09/11 - 1394/09/27

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت برنده نهایی

597,451,239.00
افغانی

قیمت قرارداد

1394/11/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/05/25

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک کابل - لوگر بطول 209.67+21 کیلو متر از نونیاز الی ولسوالی محمد آغه، ولایت لوگر، با فرش اسفالت

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت قراردادی

597,451,239.00
افغانی

قیمت قرارداد

661,444,389.81
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

592,485,378.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1394/11/25

تاریخ شروع قرارداد

1396/05/25

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/25

تاریخ ختم نهایی

2 سال 6 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت تعدیل شده

63,993,150.81

مقدار تعدیل پولی
  • در طول مسیر انتروال سرک 10-20 فیصد مواد بی کیفیت می باشد که جهت پایداری بدنه خاکی به اندازه تقریبا 70 سانتی متر نظر به پروفایل در ارتفاع بدنه خاکی سرک تزئید به عمل میاید. چون وقت کاری پروژه متذکره در فصل خزان تکمیل میگردد و به تعقیب آن سرمای زمستان می باشد که در ایام سردی سال کارهای اساسی (فرش های سرک) که در آخر پروژه باید عملی گردد و در هوای سرد و بارانی مجاز نمی بااشد و ضرورت به هوای مناسب دارد بناء برای انجام کار های اضافی به مدت هشت ماه تقویمی تمدید زمانی نیاز است.
  • مشکلات در دیزاین و تغیر در حجم کندن کاری و پر کاری طبقه بدنه سازی پروژه

ساختمان و اسفالت ریزی سرک لین دوم کابل الی لوگر لات اول به طول 21.209 کیلومتر

نام پروژه

592,485,378.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/05/25

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار سرک کابل - لوگر بطول 209.67+21 کیلو متر از نونیاز الی ولسوالی محمد آغه، ولایت لوگر، با فرش اسفالت

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1394/11/25

تاریخ شروع قرارداد

1396/05/25

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/25

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

تعدیل زمانی

597,451,239.00
افغانی

قیمت قرارداد

661,444,389.81
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

63,993,150.81
افغانی

تعدیل قیمت
  • در طول مسیر انتروال سرک 10-20 فیصد مواد بی کیفیت می باشد که جهت پایداری بدنه خاکی به اندازه تقریبا 70 سانتی متر نظر به پروفایل در ارتفاع بدنه خاکی سرک تزئید به عمل میاید. چون وقت کاری پروژه متذکره در فصل خزان تکمیل میگردد و به تعقیب آن سرمای زمستان می باشد که در ایام سردی سال کارهای اساسی (فرش های سرک) که در آخر پروژه باید عملی گردد و در هوای سرد و بارانی مجاز نمی بااشد و ضرورت به هوای مناسب دارد بناء برای انجام کار های اضافی به مدت هشت ماه تقویمی تمدید زمانی نیاز است.
  • مشکلات در دیزاین و تغیر در حجم کندن کاری و پر کاری طبقه بدنه سازی پروژه