چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

91.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

80.23%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
محمد آغه (لوگر), پل علم (لوگر) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 24.16 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان 1396 420335
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، تسهیل تبدیل نمودن خوست به زون اقتصادی، بعد اقتصادی (رشد زراعت، استخراج معادن و عرضۀ کالای تولید محلی به بازار و رشد تجارت جلغوزه و چوب)
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان اعمار سرک لین دوم کابل - لوگر به طول 24.15 کیلو متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/02/30

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/30 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی یونایتید انفرستکچر ، شرکت های گلکسی سکای و الیاس ویس مشترک و شرکت ساختانی پروبیلت

شرکت هایی داوطلب

1396/05/17 - 1396/06/05

شروع/ختم ارزیابی آفرها

39,128,295.78
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/26 - 1396/07/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و مهندسی یونایتد انفرسترکچر پروجیکت,

شرکت برنده نهایی

782,565,915.60
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/03/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان اعمار سرک لین دوم کابل - لوگر به طول 24.15 کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و مهندسی یونایتد انفرسترکچر پروجیکت,

شرکت قراردادی

782,565,915.60
افغانی

قیمت قرارداد

782,565,915.60
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

627,853,754.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/26

تاریخ شروع قرارداد

1398/03/07

تاریخ ختم قرارداد

1399/06/08

تاریخ ختم نهایی

2 سال 10 ماه 11 روز

مدت قرارداد

91.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

1 سال 3 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک لین دوم کابل الی لوگر بطول ( 150+24 ) کیلومتر

نام پروژه

627,853,754.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/06/08

تاریخ تکمیل پروژه