چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

75.48%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سپین بولدک (کندهار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 23.92 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1396 420333
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، تعاملات منطقوی، تسهیل ترانزیت افغانستان و پاکستان، تسهیل عرضۀ خدمات اجتماعی (معارف، صحت و خدمات شهری).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژ اعمار سرک شورابک الی سپین بولدک لات چهارم به طول ۲۳.۹۲ کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/05/24

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/14 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و مهندسی یونایتید انفرسترکچر پروجکت,شرکت ساختمانی عزیزی آریا,شرکت ساختمانی و سرکسازی بریچ,شرکت ساختمانی فضل الله,شرکت ساختمانی افغان وردک جی وی با شرکت اسلام تریدیئگ کانسورشیم لمیتد

شرکت هایی داوطلب

1395/07/19 - 1395/08/28

شروع/ختم ارزیابی آفرها

11,600,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/09/15 - 1395/09/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی اسلام تریدینگ کنسورشیم, شرکت ساختمانی افغان وردک,

شرکت برنده نهایی

478,519,226.64
افغانی

قیمت قرارداد

1396/05/11

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/05/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سروی و دیزاین ۹۰ کیلومتر سرک شورابک الی سپین بولدک

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

1391/02/11

شروع اعلان داوطلبی

1391/08/14 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

Omega Mimarlik Turkey,AINGEL Lazaro & associa TSG international,Afghan Sadagat construction company,Koba Engineering & consulting LTD Turkey

شرکت هایی داوطلب

1391/08/15 - 1391/10/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1392/05/13 - 1392/05/20

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

KOBA Engineering & Consulting LTD,

شرکت برنده نهایی

873,869.00
دالر

قیمت قرارداد

1393/07/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1393/08/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژ اعمار سرک شورابک الی سپین بولدک لات چهارم به طول ۲۳.۹۲ کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی اسلام تریدینگ کنسورشیم, شرکت ساختمانی افغان وردک,

شرکت قراردادی

478,519,226.64
افغانی

قیمت قرارداد

558,549,449.74
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

421,605,948.37
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/05/11

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/11/01

تاریخ ختم نهایی

2 سال 5 ماه 19 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 5 ماه 20 روز

مدت تعدیل شده

80,030,223.10

مقدار تعدیل پولی
  • دلایل اداره جهت تعدیل قرار داد: افزایش ۲۸ عدد ساختمان واش وپلچکها در پروژه تاخیر ۲ ماه و۱۳ روز در معرفی تیم مراقبت کنند. ........
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی خفیف خیر 0 اتفاق افتاده

سروی و دیزاین ۹۰ کیلومتر سرک شورابک الی سپین بولدک

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

KOBA Engineering & Consulting LTD,

شرکت قراردادی

873,869.00
دالر

قیمت قرارداد

873,869.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

مجموعه پرداخت

1393/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم نهایی

0 سال 0 ماه 7 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک شورابک الی سپین بولدک (لات چهارم)

نام پروژه

421,605,948.37 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/11/01

تاریخ تکمیل پروژه

سروی و دیزاین ۹۰ کیلومتر سرک شورابک الی سپین بولدک

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1393/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم قرارداد

1393/08/07

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

873,869.00
دالر

قیمت قرارداد

873,869.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت

پروژ اعمار سرک شورابک الی سپین بولدک لات چهارم به طول ۲۳.۹۲ کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/05/11

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/11/01

تاریخ ختم نهایی

1 سال 5 ماه 20 روز

تعدیل زمانی

478,519,226.64
افغانی

قیمت قرارداد

558,549,449.74
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

80,030,223.10
افغانی

تعدیل قیمت
  • دلایل اداره جهت تعدیل قرار داد: افزایش ۲۸ عدد ساختمان واش وپلچکها در پروژه تاخیر ۲ ماه و۱۳ روز در معرفی تیم مراقبت کنند. ........