چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

90.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

24.18%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
حصه دوم کوهستان (کاپیسا) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولسوالی - آسفالت ) 5.4 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1397 420385
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات سوم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

proc_type.proc_method_1

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل,

شرکت برنده نهایی

73,111,101.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/18

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/03/13

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات سوم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل,

شرکت قراردادی

73,111,101.00
افغانی

قیمت قرارداد

73,111,101.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

17,674,730.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/18

تاریخ شروع قرارداد

1399/03/13

تاریخ ختم قرارداد

1399/10/20

تاریخ ختم نهایی

1 سال 10 ماه 3 روز

مدت قرارداد

90.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 7 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 عدم هماهنگی با نهادهای ذیدخل دولتی خفیف خیر 0 اتفاق افتاده

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات سوم

نام پروژه

17,674,730.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/10/20

تاریخ تکمیل پروژه