چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

88.67%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

69.55%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
حصه دوم کوهستان (کاپیسا) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولسوالی - آسفالت ) 6.7 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1397 420385
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/06/01

شروع اعلان داوطلبی

1397/07/01 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده و شرکت ساختمانی و انجنیری یحیی یوسفی لند بلدرز به شکل مشترک

شرکت هایی داوطلب

1397/07/01 - 1397/08/12

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده, شرکت ساختمانی و سرک سازی یحیی یوسفی لنډ بلډرز,

شرکت برنده نهایی

114,724,900.50
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/18

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/03/18

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی نوین حکیم زاده, شرکت ساختمانی و سرک سازی یحیی یوسفی لنډ بلډرز,

شرکت قراردادی

114,724,900.50
افغانی

قیمت قرارداد

114,724,900.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

79,786,600.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/18

تاریخ شروع قرارداد

1399/03/18

تاریخ ختم قرارداد

1399/10/18

تاریخ ختم نهایی

1 سال 10 ماه 1 روز

مدت قرارداد

88.67%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 0 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات دوم

نام پروژه

79,786,600.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/10/18

تاریخ تکمیل پروژه