چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

94.64%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
حصه اول کوهستان (کاپیسا) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولسوالی - آسفالت ) 8.376 ( متر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1397 420385
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/06/01

شروع اعلان داوطلبی

1397/07/01 10:25:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی مناف ناصری\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\شرکت ساختمان و سرکت سازی نوین حکیم زاده و شرکت ساختمانی و انجنیری یوسفی لند بلدرز\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

شرکت هایی داوطلب

1397/07/04 - 1397/08/12

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,400,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/08/20 - 1397/08/27

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی مناف ناصری,

شرکت برنده نهایی

103,677,493.50
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/18

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/03/18

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی، سرک سازی و تولید مواد ساختمانی مناف ناصری,

شرکت قراردادی

103,677,493.50
افغانی

قیمت قرارداد

103,677,493.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

98,120,620.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/18

تاریخ شروع قرارداد

1399/03/18

تاریخ ختم قرارداد

1399/03/18

تاریخ ختم نهایی

1 سال 2 ماه 30 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک از دانش الی پل مغان لات اول

نام پروژه

98,120,620.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/03/18

تاریخ تکمیل پروژه