چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

93.55%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بگرامی (کابل), سروبی (کابل) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 58 ( کیلومتر) / 9 (متر حکومت افغانستان 1394 420332
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه سرک اتصالی بین ولسوالی های چهارآسیاب،بگرامی،موسهی وخاکجباربا ولسوالی سروبی میباشد که ساکنین ولسوالی های متذکره که نفوس شان درحدود 136 هزارنفرمیرسد با همراه با تعداد ازساکنین ولایات لوگر،پکتیا، پکتیکا خوست با استفاده ازاین مسیربه ولایات شرقی کشوررفت وآمد مینمایند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک کابل جلال آباد، دسترسی به خدمات اجتماعی (معارف، خدمات صحی و دست رسی به خدمات شهری) .
نظریات مردم
ثبت نظریه

سرک لته بند الی سروبی که به طول 27.4 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/03/15

شروع اعلان داوطلبی

1392/05/13 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی مشرق,شرکت پاتیل جی وی شرکت شرکت ساختمانی جی دی,شرکت سرکسازی و ساختمانی پکتین,شرکت های جی وی نوید نوری بگراموال و وحید الله,شرکت ساختمانی کریم شریفی,شرکت ساختممانی یونیک,شرکت های جی وی آی تی سی ال ، ان زی سی سی و جی زی سی سی

شرکت هایی داوطلب

1392/05/14 - 1392/06/14

شروع/ختم ارزیابی آفرها

47,307,533.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1393/05/25 - 1393/06/01

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام, شرکت ساختمانی وحیدالله,

شرکت برنده نهایی

946,150,645.50
افغانی

قیمت قرارداد

1393/12/11

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/02/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سرک لته بند الی سروبی که به طول 27.4 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام, شرکت ساختمانی وحیدالله,

شرکت قراردادی

946,150,645.50
افغانی

قیمت قرارداد

946,150,645.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

885,119,212.69
افغانی

مجموعه پرداخت

1393/12/11

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/30

تاریخ ختم نهایی

3 سال 2 ماه 18 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک لته بند

نام پروژه

885,119,212.69 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/02/30

تاریخ تکمیل پروژه

سرک لته بند الی سروبی که به طول 27.4 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1393/12/11

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

946,150,645.50
افغانی

قیمت قرارداد

946,150,645.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت