چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

29.20%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

11.54%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جلال آباد (ننگرهار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 12 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1391 420357
عکس ها
هدف پروژه
این سرک در ایجاد سهولت و رفع ازدحام ترافیکی، جلوگیری از استهلاک وسایط و کاهش خطرات مالی و جانی ارزشمند بوده و ضمن تاثیر مثبت در توسعه شهر جلال آباد ولایت کنر را نیز به شهر جلال آباد وصل می نماید. ضمن حل مشکلات ترانسپورتی مردم محل، تاثیر مستقیم و مثبت در بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار سرک پل بهسود الی عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسودبه طول 880.83+12 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/03/09

شروع اعلان داوطلبی

1397/03/30 14:03:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های ساختمانی نوی سهاک، ایچکو و گلوبل آپریشن بطور مشترک,شرکت های ساختمانی مشرق و گلکسی اسکای بطور مشترک

شرکت هایی داوطلب

1397/04/02 - 1397/04/30

شروع/ختم ارزیابی آفرها

34,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی گلکسی سکای, مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

1,520,000,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/12/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار سرک پل بهسود الی عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسودبه طول 880.83+12 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی گلکسی سکای, مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

1,520,000,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,520,000,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

175,342,033.72
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/26

تاریخ شروع قرارداد

1399/12/24

تاریخ ختم قرارداد

1400/10/18

تاریخ ختم نهایی

2 سال 9 ماه 24 روز

مدت قرارداد

29.20%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 9 ماه 27 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

دیزاین سرک از پل بهسود الی سرک اتصالی ولایت کنرها مسیر قریه عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسود 12 کیلومتر

نام پروژه

175,342,033.72 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/10/18

تاریخ تکمیل پروژه