چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

83.35%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
زرنج (نیمروز) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 10.859 ( کیلومتر) / 60 (متر حکومت افغانستان 1396 420308
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه درداخل شهرنیمروزموقعیت داشته که ازآن درحدود اضافه تراز170 هزارنفرنفوس شهرنیمروز وساکنین متباقی ولسوالی های ولایت نیمروز بطورمستقیم وغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند.رشد اجتماعی (دستیابی به خدمات صحی و معارف)، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی، انکشاف اقتصادی (زراعت و تجارت).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک داخل شهر نیمروز بطول10.859 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

1395/10/11

شروع اعلان داوطلبی

1395/10/11 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی مونیکو صفت جی وی

شرکت هایی داوطلب

1395/06/02 - 1395/09/30

شروع/ختم ارزیابی آفرها

31,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/10/11 - 1395/10/18

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی مونیکو، صفت JV,

شرکت برنده نهایی

993,343,356.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/02/04

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/07/04

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک داخل شهر نیمروز بطول10.859 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی مونیکو، صفت JV,

شرکت قراردادی

993,343,356.00
افغانی

قیمت قرارداد

993,343,356.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

827,986,771.51
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/02/04

تاریخ شروع قرارداد

1398/07/04

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/04

تاریخ ختم نهایی

2 سال 5 ماه 2 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول10.859 کیلومتر

نام پروژه

827,986,771.51 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/07/04

تاریخ تکمیل پروژه