چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

77.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

39.61%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پنجاب (بامیان), چغچران (غور) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 60 ( کیلومتر) / 11 (متر حکومت افغانستان 1395 420242
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه قسمت ازسرک دهلیزشرق وغرب بوده که ولایات مرکزی کشوررا با همدیگرارتباط داده وبه سرک حلقوی افغانستان وصل میسازد که میتوان گفت ازسرک متذکره ساکنین ولایت های وردگ،بامیان،دایکندی،غوروهرات که دارای اضافه تراز4 ملیون نفوس شان میباشد بطورمستقیم وغیرمستقیم مستفید میگردند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری بین شرق و غرب، بعد اقتصادی و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولایات غرب کشور.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک از چغچران الی گردندیوال بطول ۶۰ کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1394/04/30

شروع اعلان داوطلبی

1395/01/29 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت وینکو امتیاز

شرکت هایی داوطلب

1395/01/30 - 1395/01/30

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,372,373.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی وینکو امتیاز,

شرکت برنده نهایی

4,463,077,911.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/04/22

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/06/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک از چغچران الی گردندیوال بطول ۶۰ کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی وینکو امتیاز,

شرکت قراردادی

4,463,077,911.00
افغانی

قیمت قرارداد

4,463,077,911.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

1,767,711,494.78
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/04/22

تاریخ شروع قرارداد

1400/06/07

تاریخ ختم قرارداد

1400/06/07

تاریخ ختم نهایی

5 سال 1 ماه 17 روز

مدت قرارداد

77.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 ایجاد موانع از سوی مردم محل خفیف 1397/01/25 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : ۱ موضوع استملاک زمین های اهالی منطقه وزارت فواید عامه به تعقیب هدایات قبلی باز هم در مورد استملاک زمین های اهالی ذریعه مکتوب شماره( /5007/3207) مورخ 15/11/97 به تیم های مراقبتی و قدمه های ولایتی خویش وظیفه داده تا با هیئات تصفیه زمین به آساس حکم شماره (2405)مورخ 25/07/1397 مقام عالی ریاست جمهوری و مکتوب شماره (26301)مورخ 06/7 /1397 خبر داده و همکاری لازم صورت گرفته است ۲ موضوع درخواستی برای تغیر احجام ارایه شده و مقدار کندنکاری مواد سخت (آیتم نمبر ۵۰۴) و کندنکاری تهداب پلچک ها وبرفګیرهای دیوارهای استنادی (آیتم نمبر ۵۰۹) در بل احجام ختم ګردیده اما کار در ساحه باقی مانده است در مورد احجام کاری سخت -سخت تر و نرم بعد از بررسی هیئات مختلف وزارت موضوع به بورد تخنیکی وزارت از طرف مقام محترم و زارت هدایت داده شده که مجلس مشترک در حضورداشت تیم تخنیکی قراردادی و اعضای بورد تخنیکی صورت گرفت فیصله و توافق بر این شد که تا تاریخ فیصله بورد هیچ نوع احجام اضافه کاری تاید نشده قراردادی یک انتر نل ادجست مینت از احجام موجوده سخت سختر و نرم با حجم وقیمت موجوده در بی او کیو BOQ قرارداد را ترتیب نموده با تاید تیم مراقبتی به وزارت ارایه نماید بعد از منظوری ان internal adjustment در حدود بودجه موجود در BOQ مطابق احجام تاید شده در internal adjustment ادجست مینت تحت نظر تیم مراقبتی کار نماید
تصمیم اتخاذ شده : ۱ ریاست تدارکات با اداره مستقل اراضی در تماس شوند ۲ به ملاحظه ګزارش هیت تخنیکی وزارت موضوع به ریاست تدارکات ارسال شده تا غرض منظوری به تدارکات ملی ارسال ګردد
1 مشکلات تخنیکی متوسط 1397/02/09 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : کار ساختمانی پروژه مذکور بعد از ختم ایام تعطیل 5 ماهه زمستانی به تاریخ 25 حمل 1397 شروع شد تیم مراقبتی وزارت فواید عامه هم در ساحه حضور دارد . ولی کار این مشکل کار کندنکاری متوقف است در صورت که حجم کندنکاری سخت منظوری نباشد دیگر ایتم های کاری نیز معطل خواهند شد لذا ضرورت به تثبیت و تعدیل احجام هیات مختلف اعزامی باصلاحیت وزارت سه بار از ساحه دیدن نموده در نتیجه گزارش با اضافه کاری پیشنهاد شده قراردادی پروژه ننموده که در مورد احجام کاری سخت -سخت تر و نرم بعد از بررسی هیئات مختلف وزارت موضوع به بورد تخنیکی وزارت از طرف مقام محترم و زارت هدایت داده شده که مجلس مشترک در حضورداشت تیم تخنیکی قراردادی و اعضای بورد تخنیکی صورت گرفت فیصله و توافق بر این شد که تا تاریخ فیصله بورد هیچ نوع احجام اضافه کاری تاید نشده قراردادی یک انتر نل ادجست مینت از احجام موجوده سخت سختر و نرم با حجم وقیمت موجوده در بی او کیو BOQ قرارداد را ترتیب نموده با تاید تیم مراقبتی به وزارت ارایه نماید بعد از منظوری ان internal adjustment در حدود بودجه موجود در BOQ مطابق احجام تاید شده در internal adjustment ادجست مینت تحت نظر تیم مراقبتی کار نماید در قسمت استملاک زمین و خانه یک قومندان در مسیر سرک نیز مانع کار قراردادی شده است.در زمینه توجه مقامات را خواهانیم وزارت فواید عامه به تعقیب هدایات قبلی باز هم در مورد استملاک زمین های اهالی ذریعه مکتوب شماره( /5007/3207) مورخ 15/11/97 به تیم های مراقبتی و قدمه های ولایتی خویش وظیفه داده تا با هیئات تصفیه زمین به آساس حکم شماره (2405)مورخ 25/07/1397 مقام عالی ریاست جمهوری و مکتوب شماره (26301)مورخ 06/7 /1397 خبر داده و همکاری لازم صورت گرفته است
تصمیم اتخاذ شده : هر آنچه مقام محترم وزارت لازم دانند تصمیم اتخاذ خواهند گردید.
1 ایجاد موانع از سوی مردم محل متوسط خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : در کیلومتری 43 شخص بنام جمعه خان مشهور به مارخور از آغاز کار پروژه تا حال مانع کار در مسیر سرک گردیده که خانه وی در آن جا موقعیت دارد و خواهان تغیر مسیر سرک از مقابل خانه خویش میباشد که کار پروژه در آن موقعیت کاملا متوقف میباشد.
تصمیم اتخاذ شده : به خاطر حل مشکل مکتوب به مقام ولایت نوشته شده است.

دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال (لات دوم)

نام پروژه

1,767,711,494.78 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/06/07

تاریخ تکمیل پروژه