چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

71.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

53.24%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پنجاب (بامیان), چغچران (غور) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 60 ( کیلومتر) / 11 (متر حکومت افغانستان 1395 420242
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه قسمت ازسرک دهلیزشرق وغرب بوده که ولایات مرکزی کشوررا با همدیگرارتباط داده وبه سرک حلقوی افغانستان وصل میسازد که میتوان گفت ازسرک متذکره ساکنین ولایت های وردگ،بامیان،دایکندی،غوروهرات که دارای اضافه تراز4 ملیون نفوس شان میباشد بطورمستقیم وغیرمستقیم مستفید میگردند.اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری بین شرق و غرب، بعد اقتصادی و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولایات غرب کشور.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک از چغچران الی گردندیوال بطول ۶۰ کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1394/04/30

شروع اعلان داوطلبی

1395/01/29 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت وینکو امتیاز

شرکت هایی داوطلب

1395/01/30 - 1395/04/01

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,372,373.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی وینکو امتیاز,

شرکت برنده نهایی

4,463,077,911.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/04/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/06/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک از چغچران الی گردندیوال بطول ۶۰ کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی وینکو امتیاز,

شرکت قراردادی

4,463,077,911.00
افغانی

قیمت قرارداد

4,388,691,653.52
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

2,336,344,644.78
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/04/01

تاریخ شروع قرارداد

1400/06/07

تاریخ ختم قرارداد

1400/06/07

تاریخ ختم نهایی

5 سال 2 ماه 8 روز

مدت قرارداد

71.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

-74,386,257.48

مقدار تعدیل پولی

دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال (لات دوم)

نام پروژه

2,336,344,644.78 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/06/07

تاریخ تکمیل پروژه