چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

95.18%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

94.62%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مزار شریف (بلخ) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 15 ( کیلومتر) / 15 (متر حکومت افغانستان 1390 420233
عکس ها
هدف پروژه
2- سرک مذکور که درداخل شهرمزارشریف موقعیت داشته که درحدود اضافه تراز 430 هزار نفر نفوس این شهربشکل مستقیم وغیرمستقیم ازآن مستفید میگردند درضمن ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت بلخ نیزازآن استفاده بعمل آورده وهمچنان مواد معادن جغل خاکدارولسوالی دهدادی این ولایت ازطریق همین مسیربه ولسوالی های شرقی ولایت بلخ وولایات همجوار انتقال می یابد. توسعه شهری، دسترسی به خدمات صحی و معارف، بهبود وضعیت محیط زیستی، کاهش در ترافیک، اتصال شمال و غرب کشور .
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1389/09/06

شروع اعلان داوطلبی

1389/11/09 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکتهای ساختمانی گوهر رود، الیاس ویس، بگرام هنگر، یوسف عبید و وحید وهاج، ون سفل و سپهر بشیرومیدایفل جی وی، BAHCC& AICC جی وی، یونیک بیلدرس، غلام رسول، افغان کوریا، SSRCC& LECC جی وی، ابوریحان حمزه خیل و سلیم شبیر جی وی، افتاج، انجنیری مشرق، خاور خارا و ایسار نبی زاده.

شرکت هایی داوطلب

1390/07/01 - 1390/07/20

شروع/ختم ارزیابی آفرها

400,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1390/07/23 - 1390/07/30

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

297,095,215.00
افغانی

قیمت قرارداد

1390/10/21

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/09/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

297,095,215.00
افغانی

قیمت قرارداد

366,324,731.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

346,625,646.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1390/10/21

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/30

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/30

تاریخ ختم نهایی

5 سال 11 ماه 8 روز

مدت قرارداد

95.18%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

4.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

69,229,516.00

مقدار تعدیل پولی
  • ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر
  • قابل ذگر است که در پروژه متذکره یک سلسله اضافه کاری های به میان ماده است که احجام اضافه کاری توسط هیات موظف وزارت تثبیت گردیده است
  • یک سلسله اضافه کاری های به میان ماده است که احجام اضافه کاری توسط هیات موظف وزارت تثبیت گردیده است
  • کار ساختمان پروژه متذکره نسبت عدم موجودیت بودیجه در سال جاری متوقف میباشد
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 مشکلات تخنیکی متوسط 1397/02/05 خیر 0 اتفاق افتاده 1397/02/05
جزئیات : کار پروژه 15 کیلومتر سرک شهر مزار شریف به علت اینکه پروژه متذکره پنج بار تمدید زمانی گرفته که تمدید پنجم در قوس 1396 ختم گردیده اما پیشرفت کار فزیکی پروژه در حدود 95 فیصد کار آن پیشرفت نموده وتقریبا" 4.82 فیصد کار باقی مانده پروژه از این پروژه که پول DBST وپول خط اندازی میباشد به پروژه کار های اضافی 15 کیلو متر سرک مزار شریف تعدیل گردیده است.
تصمیم اتخاذ شده :

ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر

نام پروژه

346,625,646.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/09/30

تاریخ تکمیل پروژه

ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1390/10/21

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/30

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

297,095,215.00
افغانی

قیمت قرارداد

366,324,731.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

69,229,516.00
افغانی

تعدیل قیمت
  • ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر
  • قابل ذگر است که در پروژه متذکره یک سلسله اضافه کاری های به میان ماده است که احجام اضافه کاری توسط هیات موظف وزارت تثبیت گردیده است
  • یک سلسله اضافه کاری های به میان ماده است که احجام اضافه کاری توسط هیات موظف وزارت تثبیت گردیده است
  • کار ساختمان پروژه متذکره نسبت عدم موجودیت بودیجه در سال جاری متوقف میباشد