چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

36.62%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
کابل (کابل) ریاست تنظیم پروژه ها (تعمیر - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1396 420528
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

خدمات مشورتی پروژه ایجاد وتجهیزلابراتوارهای ملی ساختمانی افغانستان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

پوهنتون اوهایو ایالات متحده امریکا

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

5,000,000.00
دالر

قیمت قرارداد

1395/11/16

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/12

تاریخ ختم قرارداد

تحت پلان تدارکات

وضعیت

خدمات مشورتی پروژه ایجاد وتجهیزلابراتوارهای ملی ساختمانی افغانستان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت قراردادی

5,000,000.00
دالر

قیمت قرارداد

5,000,000.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

1,831,236.23
دالر

مجموعه پرداخت

1395/11/16

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/12

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/12

تاریخ ختم نهایی

1 سال 9 ماه 26 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ایجاد و تجهزات لابراتوار های ملی ساختمانی افغانستان

نام پروژه

125,146,844.40 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/09/12

تاریخ تکمیل پروژه

خدمات مشورتی پروژه ایجاد وتجهیزلابراتوارهای ملی ساختمانی افغانستان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/11/16

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/12

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/12

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

5,000,000.00
دالر

قیمت قرارداد

5,000,000.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت