چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

80.40%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
کابل (کابل) ریاست تنظیم پروژه ها (تعمیر - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1395 420528
عکس ها
هدف پروژه
تعمیرمذکورکه بمنظورپیشبرد امورمربوطه لابراتوارمواد ساختمانی پروژه های انکشافی مربوطه وزارت اعمارمیگردد از لحاظ اقتصادی رول مهم را داشته که سهولت های قابل ملاحظه را درقسمت کنترول کیفیت مواد ساختمانی پروژه های سرکسازی مربوطه این وزارت میگردد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوارها و یک هنگر واقع پلچرخی

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/12/23

شروع اعلان داوطلبی

1397/01/18 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت فولاد میلاد,شرکت ساختمانی اطلس شهر,شرکت ساختمانی داوریان,شرکت ساختمانی و سرکسازی کابل بهارستان,شرکت ساختمانی زاهد مصور,شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی داوریان,شرکت ساختمانی کیفیت عالی,شرکت ساختمانی نورالله دلسوز,شرکت ساختمانی و سرکسازی عبدالقیوم رحمانی

شرکت هایی داوطلب

1397/01/18 - 1397/02/19

شروع/ختم ارزیابی آفرها

290,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/02/26 - 1397/03/02

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی اطلس شهر,

شرکت برنده نهایی

9,548,593.60
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/03

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/07/03

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوارها و یک هنگر واقع پلچرخی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی اطلس شهر,

شرکت قراردادی

9,548,593.60
افغانی

قیمت قرارداد

8,777,418.80
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

7,057,004.20
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/03

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/03

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/03

تاریخ ختم نهایی

0 سال 5 ماه 0 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 1 ماه 29 روز

مدت تعدیل شده

-771,174.80

مقدار تعدیل پولی

پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوارها و یک هنگر واقع پلچرخی

نام پروژه

7,057,004.20 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/09/03

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه اعمار ساختمان یک باب تعمیر لابراتوارها و یک هنگر واقع پلچرخی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/04/03

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/03

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/03

تاریخ ختم نهایی

0 سال 1 ماه 29 روز

تعدیل زمانی

9,548,593.60
افغانی

قیمت قرارداد

8,777,418.80
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

-771,174.80
افغانی

تعدیل قیمت