چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

94.76%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
میدان شهر (میدان وردک) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 10 ( کیلومتر) / 7 (متر بانک جهانی 1394 420106
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+10 الی 000+20 فیزدوم (جغل اندازی و ساختمان) این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده مشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و باز سازی سرک دهن آب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر 000+10 الی 000+20 با فرش جغلی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، زون مرکز.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/05/27

شروع اعلان داوطلبی

1397/06/21 01:34:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی همکار -  شرکت ساختمانی ابرام گلوبل - شرکت ساختمانی کاسمو - شرکت ساختمانی بلال تواب - شرکت ساختمانی سیفی -  شرکت ساختمانی اریوب سپین غر -  شرکت های مشترک ساختمانی نوی بامیان شرکت ساختمانی بهار تمدن - شرکت های مشترک ساختمانی راهو شرکت ساختمانی حسیب غزنین.

شرکت هایی داوطلب

1397/06/24 - 1397/07/21

شروع/ختم ارزیابی آفرها

2,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/07/23 - 1397/07/30

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بهار تمدن, شرکت ساختمانی وسرکسازی نوی بامیان,

شرکت برنده نهایی

59,821,230.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/09/03

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و باز سازی سرک دهن آب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر 000+10 الی 000+20 با فرش جغلی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، زون مرکز.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بهار تمدن, شرکت ساختمانی وسرکسازی نوی بامیان,

شرکت قراردادی

59,821,230.00
افغانی

قیمت قرارداد

59,821,230.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

56,686,265.90
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/30

تاریخ شروع قرارداد

1398/09/03

تاریخ ختم قرارداد

1398/09/03

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 3 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+10 الی 000+20 فیزدوم (جغل اندازی و ساختمان)

نام پروژه

56,686,265.90 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/09/03

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و باز سازی سرک دهن آب دره بخش دوم لات اول از کیلومتر 000+10 الی 000+20 با فرش جغلی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، زون مرکز.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/08/30

تاریخ شروع قرارداد

1398/09/03

تاریخ ختم قرارداد

1398/09/03

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

59,821,230.00
افغانی

قیمت قرارداد

59,821,230.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت