چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

حفظ و مراقبت

وضعیت فعلی

63.25%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ورس (بامیان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 12 ( کیلومتر) / 5 (متر بانک جهانی 1391 420106
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان سرک پل اتصالی ابدال(ولسوالی ورس)بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+12 (جغل اندازی و ساختمان) که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده می شود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک پل اتصالی ابدال ولسوالی ورس بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+12 (جغل اندازی و ساختمان)

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/08/13

شروع اعلان داوطلبی

1397/09/14 17:32:27

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکتهای مشترک ساختمانی غلام نبی یعقوبی و شرکت ساختمانی سنگرنیازی - شرکت های مشترک ساختمانی نوین حکیم زاده و شرکت ساختمانی  یحیی یوسفی - شرکت ساختمانی شجاع امین

شرکت هایی داوطلب

1397/09/17 - 1397/10/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,200,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/13 - 1397/11/20

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی سنگر نیازی و شرکت ساختمانی غلام نبی یعقوبی,

شرکت برنده نهایی

145,780,950.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/01/18

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/11/22

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک پل اتصالی ابدال ولسوالی ورس بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+12 (جغل اندازی و ساختمان)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی سنگر نیازی و شرکت ساختمانی غلام نبی یعقوبی,

شرکت قراردادی

145,780,950.00
افغانی

قیمت قرارداد

145,780,950.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

92,205,211.85
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/01/18

تاریخ شروع قرارداد

1398/11/22

تاریخ ختم قرارداد

1398/11/22

تاریخ ختم نهایی

0 سال 10 ماه 6 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت حفظ و مراقبت

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک پل اتصالی ابدال(ولسوالی ورس)بخش اول از کیلومتر 000+0 الی 000+12 (جغل اندازی و ساختمان)

نام پروژه

92,205,211.85 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/11/22

تاریخ تکمیل پروژه