چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

96.30%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
میمنه (فاریاب) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 9.5 ( کیلومتر) / 6.5 (متر بانک جهانی 1388 420106
عکس ها
هدف پروژه
ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ (بخش اول) لات دوم از کیلومتر 500+09 الی 898+18 کیلومتری (جغل اندازی و ساختمان) که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده می شود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار باز سازی سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول لات دوم از کیلومتر 500+9 الی 800+18 فرش جغلی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/09/07

شروع اعلان داوطلبی

1397/10/05 05:51:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

\\\\شرکت ساختمانی سپی تی اغلو - شرکت ساختمانی پامیر انتر نشنل - شرکت ساختمانی بازآریوبی -شرکت ساختمانی همکار - شرکت ساختمانی راهو\\\\

شرکت هایی داوطلب

1397/10/29 - 1397/11/27

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/30 - 1397/12/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی سپیتی اوغلو,

شرکت برنده نهایی

47,152,336.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/22

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/12/21

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار باز سازی سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول لات دوم از کیلومتر 500+9 الی 800+18 فرش جغلی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی سپیتی اوغلو,

شرکت قراردادی

47,152,336.00
افغانی

قیمت قرارداد

47,152,336.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

45,408,847.25
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/22

تاریخ شروع قرارداد

1398/12/21

تاریخ ختم قرارداد

1398/12/21

تاریخ ختم نهایی

0 سال 11 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ترمیم و ساختمان سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ (بخش اول) لات دوم از کیلومتر 500+09 الی 898+18 کیلومتری (جغل اندازی و ساختمان)

نام پروژه

45,408,847.25 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/12/21

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار باز سازی سرک از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول لات دوم از کیلومتر 500+9 الی 800+18 فرش جغلی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب زون شمال.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/12/22

تاریخ شروع قرارداد

1398/12/21

تاریخ ختم قرارداد

1398/12/21

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

47,152,336.00
افغانی

قیمت قرارداد

47,152,336.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت