چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

48.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

38.95%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شبرغان (جوزجان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 15.069 ( کیلومتر) / 56 (متر حکومت افغانستان 1395 420117
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه درداخل شهرشبرغان موقعیت داشته ساکنین شهر شبرغان که دارای اضافه تراز 178 هزارنفرنفوس آن میباشد بطور مستقیم مستفید گردیده ومتباقی ساکنین ولسوالی های مربوطه ولایت جوزجان وولایات همجوارآن بطورغیر مستقیم ازآن مستفید میگردند. همچنان ازدهام ترافیکی ازداخل شهرشبرغان را کاهش می بخشد. توسعۀ شهری، دسترسی به خدمات صحی و معارف، بهبود وضعیت محیط زیست، کاهش در ترافیک و اتصال شمال و غرب کشور.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان اسفالت سرک حلقوی به طول 15.069 کیلو متر شهر شبرغان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1394/05/22

شروع اعلان داوطلبی

1394/07/22 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکتهای شیکاگو، اسلام تریدنگ، سچل، فضل الله، صالح اعجاز، تکنالوژیست کمپنی و افغان پروفیشنل کمپنی

شرکت هایی داوطلب

1396/10/06 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,100,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1394/09/11 - 1394/09/18

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی شیکاگو,

شرکت برنده نهایی

1,165,700,850.81
افغانی

قیمت قرارداد

1395/01/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/28

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان اسفالت سرک حلقوی به طول 15.069 کیلو متر شهر شبرغان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی شیکاگو,

شرکت قراردادی

1,165,700,850.81
افغانی

قیمت قرارداد

1,369,000,262.04
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

533,274,172.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/01/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/28

تاریخ ختم قرارداد

1400/03/29

تاریخ ختم نهایی

5 سال 2 ماه 6 روز

مدت قرارداد

48.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

3 سال 2 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

203,299,411.23

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات متوسط 1397/01/25 خیر 0 اتفاق افتاده 1399/07/28
تصمیم اتخاذ شده : پروژه اعمار سرک حلقوی شبرغان که کار آن به تاریخ 95/1/28 آغاز گردیده بود باید به تاریخ 97/1/28 ختم میگردید ولی کار پروژه تا فعلا" نظر به گزارش تیم مراقبت کننده پروژه 16.14 پیشرفت فزیکی نموده است. نظربه مکتوب شماره 462 مورخ 97/2/4 ریاست محترم تدارکات از طریق ریاست محترم کنترول کیفیت به این زون مواصلت ورزیده در موردروشنایی انداختن اضافه کاری پروژه متذکره که این زون موضوع را به تیم مراقبت راجع نموده که تیم مراقبت کننده طی گزارش صرف 5000پنج هزار متر مکعب مواد نامناسب را تاید نموده اند. که این موضوع را به ریاست محترم کنترل کیفیت ارسال نموده تا آن رسما" جهت اجراات بعدی به ریاست محترم تدارکات ارسال نماید.

ساختمان سرکهاي حلقوی شهر شبرغان.

نام پروژه

533,274,172.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/03/29

تاریخ تکمیل پروژه