چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

60.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

49.05%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
زرغون شهر (پکتیکا) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 11.388 ( کیلومتر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک از زرغون شهر آغاز وازکیلومتر 000+10الی388+21به وازه خوا ولایت پکتیکا اسفالت میگردد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 388+21 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت پکتیکا، زون جنوب شرق

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/02/12

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/08 03:21:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های ساختمانی الیاس ویس و شرکت ساختمانی اریوب سپن غر - شرکت ساختمانی بابر نبات

شرکت هایی داوطلب

1396/04/10 - 1396/05/04

شروع/ختم ارزیابی آفرها

5,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/08/03 - 1396/08/10

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بابر نبات,

شرکت برنده نهایی

252,299,630.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/03/19

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/08/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 388+21 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت پکتیکا، زون جنوب شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بابر نبات,

شرکت قراردادی

252,299,630.00
افغانی

قیمت قرارداد

252,299,630.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

123,762,690.15
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/03/19

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/11

تاریخ ختم قرارداد

1400/08/11

تاریخ ختم نهایی

3 سال 4 ماه 24 روز

مدت قرارداد

60.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

2 سال 0 ماه 1 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • بخاطر مشکلات شدیدامنیتی پروژه متذکره تمدیدمیعاد گردیده است
  • بخاطر مشکلات شدید امنیتی پروژه متذکره تمدید میعاد قرارداد گردیده است

بازسازی سرک از زرغون شهر الی وازه خوا فیز دوم لات اول از نقطه 000+10 الی 388+21 کیلومتر فرش آسفالت ولایت پکتیکا

نام پروژه

123,762,690.15 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/08/11

تاریخ تکمیل پروژه