چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شغنان (بدخشان) واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان (پل - کانکریت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص هندوستان 1396 420320
عکس ها
هدف پروژه
وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان پل نخجیر به طول 12 متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/12/23

شروع اعلان داوطلبی

1397/03/12 01:47:41

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی وسرک سازی میرزیدالله,شرکت ساختمانی وسرکسازی وتهیه مواد ساختمانی مهرزاد دروازی وشرکت ساختمانی نیکان JV

شرکت هایی داوطلب

1397/03/19 - 1397/04/13

شروع/ختم ارزیابی آفرها

220,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/03/06 - 1397/03/11

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی میر زیدالله,

شرکت برنده نهایی

9,737,604.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/03/23

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/12/25

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان پل نخجیر به طول 12 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی میر زیدالله,

شرکت قراردادی

9,737,604.00
افغانی

قیمت قرارداد

9,737,604.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1398/03/23

تاریخ شروع قرارداد

1398/12/25

تاریخ ختم قرارداد

1398/12/25

تاریخ ختم نهایی

0 سال 9 ماه 0 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات شدید 1398/04/25 خیر 0 حل شده 1398/04/24
جزئیات : نظر به مشکلات اقلیمی در مسیر راه منطقه جهت انتقال مواد به ساحه بعد از تکمیل تدارکات پروژه کار آن از آغاز باز مانده است.
تصمیم اتخاذ شده : موضوع مطابق به درخواست شرکت به مقام پیشنهاد گردیده نظر به حکم مقام و نظر ولایت در زمینه اجراات صورت گرفته است.

پروژه ساختمان پل بالای دریای نخجیر به طول 12 متر.

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/12/25

تاریخ تکمیل پروژه