چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

60.98%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دهراوود (ارزگان) ریاست تنظیم پروژه ها (پل - کانکریت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان, هندوستان 1396 420320
عکس ها
هدف پروژه
وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/05/10

شروع اعلان داوطلبی

1397/07/25 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی ریور ویو,شرکت ساختمانی وسرکسازی کاسمو

شرکت هایی داوطلب

1397/06/10 - 1397/07/09

شروع/ختم ارزیابی آفرها

750,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/11/16 - 1397/11/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی ریورویو,

شرکت برنده نهایی

34,837,536.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/12/11

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/12/25

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان پل بلاغ ولایت ارزگان بطول (72) متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی ریورویو,

شرکت قراردادی

34,837,536.00
افغانی

قیمت قرارداد

34,837,536.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

21,245,323.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/12/11

تاریخ شروع قرارداد

1398/12/25

تاریخ ختم قرارداد

1399/07/08

تاریخ ختم نهایی

1 سال 6 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 6 ماه 15 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار پل بلاغ به طول 72 متر

نام پروژه

21,245,323.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/07/08

تاریخ تکمیل پروژه