چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
اندراب (بغلان) واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان (پل - آهن کانکریت ) 33 ( متر) / 9 (متر هندوستان 1396 420320
عکس ها
هدف پروژه
وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار ساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندارب ولایت بغلان بطول 33 متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/12/23

شروع اعلان داوطلبی

1397/01/20 10:01:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

\\\\1 شرکت ساختمانی بیروی باز سازی\\\\,\\\\2 شرکت ساختمانی سرک سازی و انجنیری پسران محمد نعیم\\\\,\\\\3شرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی سمیع سیر\\\\,\\\\4 شرکا ساختمانی هارون امین\\\\,\\\\5شرکت ساختمانی مساویز اشتی\\\\,\\\\6شرکت ساختمانی فولاد افغان\\\\

شرکت هایی داوطلب

1397/01/21 - 1397/02/26

شروع/ختم ارزیابی آفرها

500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/03/06 - 1397/03/13

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بیروی بازسازی,

شرکت برنده نهایی

16,117,307.80
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/27

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/04/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار ساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندارب ولایت بغلان بطول 33 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بیروی بازسازی,

شرکت قراردادی

16,117,307.80
افغانی

قیمت قرارداد

16,117,307.80
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

16,117,306.55
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/27

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/27

تاریخ ختم قرارداد

1398/04/27

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 مشکلات تخنیکی متوسط خیر 0 در حال حل
جزئیات : شرکت دو بار تست مواد را انجام داده است و همچنان مشکلات اقلیمی باعث بلند شدن آب دریا گردیده است که کار شرکت را چندین بار متوقف و خساره مند ساخته است به همین دلیل شرکت مطابق به معیاد قرارداد از کار خود عقب مانده است و درخواست تمدید زمانی نموده است.
تصمیم اتخاذ شده : ریاست تدارکات تمدید زمانی شرکت را در طی مراحل قرارداده است.

اعمار ساختمان پل یوچ واقع ولسوالی اندراب ولایت بغلان بطول 33 متر

نام پروژه

16,117,306.55 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/04/27

تاریخ تکمیل پروژه