چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

57.49%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بلخ (بلخ) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 15 ( کیلومتر) / 15 (متر حکومت افغانستان 1397 420233
عکس ها
هدف پروژه
رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات شهری، صحی و معارف)، کاهش ترافیک، توسعۀ شهری، بعد اقتصادی (دهلیز اقتصادی)، صرفه جویی منابع.
نظریات مردم
ثبت نظریه

کار های اضافی سرک ها داخل شهر مزار شریف به طول 15 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1396/09/29 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

پروژه متذکره از طریق روش منبع واحد با شرکت الیاس ویس عقد قرارداد گردیده است، شرکت دیگری وجود ندارد.

شرکت هایی داوطلب

1396/10/07 - 1396/10/26

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/11/07 - 1396/11/13

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

191,963,602.93
افغانی

قیمت قرارداد

1397/01/19

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/08/23

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

کار های اضافی سرک ها داخل شهر مزار شریف به طول 15 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

191,963,602.93
افغانی

قیمت قرارداد

209,648,602.93
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

120,536,307.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/01/19

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/23

تاریخ ختم قرارداد

1398/03/16

تاریخ ختم نهایی

1 سال 1 ماه 28 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 6 ماه 20 روز

مدت تعدیل شده

17,685,000.00

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات متوسط 1397/05/20 خیر 0 اتفاق افتاده 776/03/02
جزئیات : کار پروژه به تاریخ 1397/1/22 آغاز گردیده ولی نظر به گزارش تیم مراقبت کننده کار در ساحه بسیار به کندی به پیش میرود نظربه مکتوب شماره 1397/5/16 به شرکت قرار دادی هدایت داده شد تا کار خودرا سرعت ببخشد تا کار پروژه مطابق پلان کار به وقت معین آن به کیفیت عالی مورد بهره برداری قرار گیرد.

اضافه کاری ساختمان سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل به طول ۱۵ کیلو متر

نام پروژه

120,536,307.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/03/16

تاریخ تکمیل پروژه