چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

99.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

91.96%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
تالقان (تخار) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 51.7 ( کیلومتر) / 13 (متر حکومت افغانستان 1389 420323
عکس ها
هدف پروژه
توسعۀ شهری، کاهش ترافیک، تسهیل اتصال منطقوی، بهبود وضعیت محیط زیست، تسهیل در امر عرضۀ خدمات (صحی، آموزشی، شهری و غیره.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک کارهای باقی مانده پروژه سرکهای داخل شهر شهر تالقان به طول 170+51 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی مقید

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/29 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ابرام گلوبل گروپ ساختمانی,شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام,شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید لمتید به شکل مشترک

شرکت هایی داوطلب

1397/03/01 - 1397/03/14

شروع/ختم ارزیابی آفرها

12,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/04/24 - 1397/04/31

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی ابرام گلوبل گروپ,

شرکت برنده نهایی

554,919,700.65
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/13

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/05/19

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک کارهای باقی مانده پروژه سرکهای داخل شهر شهر تالقان به طول 170+51 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی ابرام گلوبل گروپ,

شرکت قراردادی

554,919,700.65
افغانی

قیمت قرارداد

554,919,700.65
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

510,313,375.29
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/13

تاریخ شروع قرارداد

1399/05/19

تاریخ ختم قرارداد

1400/01/17

تاریخ ختم نهایی

2 سال 5 ماه 1 روز

مدت قرارداد

99.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 26 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

کار باقی مانده قیر ریزی پروژه سرک داخل شهر تالقان به طول 171+51 کیلو متر

نام پروژه

510,313,375.29 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/01/17

تاریخ تکمیل پروژه