چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

94.32%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
قرقین (جوزجان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 9 ( کیلومتر) / 9 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی9 کیلومتر سرک از قرقین الی بندر کلفت با فرش جغلی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22 کیلومتر، حصه دوم از 000+0 الی 770+0 کیلومتر، حصه سوم از 000+0 الی 794.901+2 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت جوزجان، زون شمال

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/04/29

شروع اعلان داوطلبی

1397/05/27 04:19:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی پامیر انتر نشنل - شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو - شرکت ساختمانی همکار

شرکت هایی داوطلب

1397/06/03 - 1397/06/21

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,600,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/06/27 - 1397/07/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو,

شرکت برنده نهایی

52,209,255.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/09

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/08/08

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22 کیلومتر، حصه دوم از 000+0 الی 770+0 کیلومتر، حصه سوم از 000+0 الی 794.901+2 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت جوزجان، زون شمال

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو,

شرکت قراردادی

52,209,255.00
افغانی

قیمت قرارداد

52,209,255.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

49,245,514.06
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/09

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم نهایی

0 سال 11 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک از قرقین الی بندر کلیفت بخش اول لات سوم از کیلومتر 000+18 الی 000+27 با فرش جغل اندازی

نام پروژه

49,245,514.06 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/08/08

تاریخ تکمیل پروژه

باز سازی سرک از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات سوم – حصه اول از 100+18 الی 032.215+22 کیلومتر، حصه دوم از 000+0 الی 770+0 کیلومتر، حصه سوم از 000+0 الی 794.901+2 کیلومتر (فرش جغلی) ولایت جوزجان، زون شمال

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/08/09

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

52,209,255.00
افغانی

قیمت قرارداد

52,209,255.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت