چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
فیض آباد (بدخشان), پل خمری (بغلان), کندوز (کندز), تالقان (تخار), مزار شریف (بلخ), میمنه (فاریاب), شبرغان (جوزجان), سرپل (سرپل), کابل (کابل), محمود راقی (کاپیسا), پل علم (لوگر), بازارک (پنجشیر), چاریکار (پروان), میدان شهر (میدان وردک), اسد آباد (کنر), مهترلام (لغمان), جلال آباد (ننگرهار), دو آب (نورستان), بالا مرغاب (بادغیس), بامیان (بامیان), فراه (فراه), لعل و سرجنگل (غور), هرات (هرات), غزنی (غزنی), loc.matun_sha PMO (خدمات - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص بانک انکشاف آسیایی 1369 420531
عکس ها
هدف پروژه
این پروژه شامل یک جزء توسعه ظرفیت برای معرفی شیوه های مدرن مدیریت راه، به ویژه در مدیریت دارایی های جاده و نگهداری جاده ها خواهد بود. پروژه کلی، ارتباطات منطقه ای را بهبود می بخشد، کیفیت و کارایی خدمات حمل و نقل جاده ای را بهبود می بخشد و رشد اقتصادی فراگیر را افزایش می دهد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

سیستم مدیریت دارائی سرک ها ( RAMP )

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه