چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

98.90%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت فعلی

99.50%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
کرخ (هرات) ارملک لامان (سرک ملی - آسفالت ) 52 ( کیلومتر) / 11 (متر حکومت افغانستان, صندوق انکشافی سعودی 1391 420109
عکس ها
هدف پروژه
این پروژه که به دهلیز شمال غرب مشهور است یک قسمت سرک حلقوی افغانستان است، طول مجموعی پروژه 533 کیلومتر است و طول سرک ارملک لامان 52 کیلومتر است، با تکمیل شدن این سرک ولایت های شمال افغانستان به ولایت های غرب وصل میگردد که تمام مواد اولیه مردم غرب افغانستان از کشور های آسیای میانه (تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان...) به ولایت های غربی وارد میگردد. تکمیل این سرک باعث رسیدن میوه جات شمال به غرب و برعکس آن در اسرع وقت میگردد. این سرک برای بیشتر از یکهزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم شغل دایمی و موقتی ایجاد کرده است.
نظریات مردم
نام -- بدخشان
دیدگاه
ثبت نظریه

سرک ارملک لامان بطول ۵۲ کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1387/12/24

شروع اعلان داوطلبی

1388/01/19 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی آباد راهان پارس، شرکت فضل الله، شرکت سندریلا

شرکت هایی داوطلب

1388/01/25 - 1388/02/20

شروع/ختم ارزیابی آفرها

3,786,895.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1391/03/05 - 1391/03/13

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی سندریلا,

شرکت برنده نهایی

38,786,895.19
دالر

قیمت قرارداد

1391/04/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/10/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سرک ارملک لامان بطول ۵۲ کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی سندریلا,

شرکت قراردادی

38,786,895.19
دالر

قیمت قرارداد

60,881,951.70
دالر

قیمت نهایی قرارداد

60,577,615.67
دالر

مجموعه پرداخت

1391/04/01

تاریخ شروع قرارداد

1398/10/10

تاریخ ختم قرارداد

1399/06/14

تاریخ ختم نهایی

8 سال 2 ماه 14 روز

مدت قرارداد

98.90%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

0 سال 8 ماه 3 روز

مدت تعدیل شده

22,095,056.51

مقدار تعدیل پولی
  • قرار داد این پروژه به شکل دیزاین بلد بوده که تعدیل نمبر یک بر اساس 65 فیصد از پیشرفت دیزاین صورت گرفته است.
  • این تعدیل که تعدیل نهائی پروژه میباشد به اساس صد فیصد دیزاین تکمیل شده صورت گرفته است.

سرک ارملک لامان بطول 52 کیلومتر

نام پروژه

4,139,879,562.21 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/06/14

تاریخ تکمیل پروژه