چاپ

خدمات

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

64.90%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سالنگ (پروان) ترانس هندوکش (خدمات - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص بانک جهانی 1396 420377
عکس ها
هدف پروژه
پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش ( THRCP) یکی از پروژه های مهم واولیه جمهوری اسلامی افغانستان بوده که موافقت نامه مالی ان به مبلغ ۲۵۵ میلیون دالر امریکایی تحت کمک بلا عوض بانک جهانی در ماه نومبر ۲۰۱۵ به امضارسید. این پروژه شامل اعمارسرک ۱۵۲ کیلو متر سرک بغلان (دوشی) الی بامیان (شیبر) و ترمیم اساسی 86 کیلو متر شاهراه سالنگ بشمول تونل موجوده و سایر ساختمانها را دربر میگیرد. اهداف اصلی پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش به دو بخش تقسیم میشود. 1- اعمار سرک بغلان الی بامیان به طول 152 کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به شمول تونل و ساختمانهای اساسی آن به طول 86 کیلومتر میباشد تا مشکلات ترانزیتی در ارتفاعات کوه هندوکش مرفوع گردید وباعث انکشاف اقتصادی و خود کفائی کشور ګردد. همچتان نصب ۱۵۲ کیلومترفیبر نوری شاهراه(بغلان-بامیان) تا پایان پروژه در پلان ګرفته شده. 2- ایجاد ظرفیت در اجرا و مدیریت پروژه و پشتیبانی نهادی برای نګهداری، ترمیم و بهره برداری هر دوو شاهراها این پروژه دارای اهمیت خاص استراتیژیک برای انتقالات و حمل و نقل اموال ووسایل تراتسپورتی بین ولایات های شمالی، اسیایی مرکزی و پایتخت کشور کابل می باشد. علاوه بر این، شاهراهای بهبود یافته با کاهش زمان پاسخ دادن به حوادث طبعی، منطقه ای یا ملی افزایش می یابد ودر امنیت وثبات اوردن رول مهم دارد. و همچنان تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی؛ و ارائه فرصت های جدید تجاری منطقه ای از جمله کشاورزی و معدن در طول سال فراهم می سازد..
نظریات مردم
ثبت نظریه

خدمات مشورتی برای باز سازی و مطالعات شاهراه سالنگ

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/08/29

شروع اعلان داوطلبی

1395/11/12 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1. JV Ines Ingenieros Consultores SL (Spain) and Mahab Ghods Consulting Engineering (Iran)2. Arab Consulting Engineers (Qatar)3. Tetra Tech (USA)4. JV Dongsung Engineering Co Ltd and Dong II engineering Consultants Co Ltd (Korea)5. Khatib and Alami (Lebanon)6.SPT Srl (Italy)

شرکت هایی داوطلب

1395/11/19 - 1396/06/29

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/02/29 - 1397/03/05

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت مشورتی انجنیری خطیب و علمی اس اه ال,

شرکت برنده نهایی

5,775,255.00
دالر

قیمت قرارداد

1397/05/03

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/10/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مشورتی ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی شاهراه تونل سالنگ

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1398/02/26

شروع اعلان داوطلبی

1398/02/25 14:17:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت خدمات مشورتی وپ کاس,شرکت خدماتی مشورتی هاواک,شرکت خدمات مشورتی انجنیری تو ساپ ای بی,شرکت تهیه خدمات ویژن,شرکت خدمات مشورتی و مدیریت محیط زیستی,شرکت خدمات مشورتی سوکیو لمیتد,شرکت خدمات استیت هیلپ,شرکت خدمات مشورتی تویوون کی

شرکت هایی داوطلب

1398/11/26 - 1398/12/10

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

سروس انجنیری افغان ترین,

شرکت برنده نهایی

187,833.14
دالر

قیمت قرارداد

1399/06/12

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/03/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مشورتی ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی شاهراه تونل سالنگ

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

سروس انجنیری افغان ترین,

شرکت قراردادی

187,833.14
دالر

قیمت قرارداد

187,833.14
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

مجموعه پرداخت

1399/06/12

تاریخ شروع قرارداد

1400/03/10

تاریخ ختم قرارداد

1400/03/10

تاریخ ختم نهایی

0 سال 8 ماه 26 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

status.

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

خدمات مشورتی برای باز سازی و مطالعات شاهراه سالنگ

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

شرکت مشورتی انجنیری خطیب و علمی اس اه ال,

شرکت قراردادی

5,775,255.00
دالر

قیمت قرارداد

5,775,255.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

3,748,222.67
دالر

مجموعه پرداخت

1397/05/03

تاریخ شروع قرارداد

1399/10/11

تاریخ ختم قرارداد

1399/10/11

تاریخ ختم نهایی

2 سال 5 ماه 7 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

خدمات مشورتی برای باز سازی و مطالعات شاهراه سالنگ

نام پروژه

256,153,865.66 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه