چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.07%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شهرستان (دایکندی) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 10.638 ( کیلومتر) / 8 (متر بانک جهانی 1394 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، حصه اول چنیچ 000+0 الی 000+10 و حصه دوم چنیچ 000+0 الی 638+0 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت دایکندی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی ساختمان سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، از نقطه (000+0 الی 000+10) کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت دایکندی زون ارتفاعات مرکزی.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1393/07/01

شروع اعلان داوطلبی

1393/07/29 02:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس ویس

شرکت هایی داوطلب

1393/05/20 - 1393/08/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

1393/07/01 - 1393/09/18

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

271,031,510.00
افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/07/08

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی ساختمان سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، از نقطه (000+0 الی 000+10) کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت دایکندی زون ارتفاعات مرکزی.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

271,031,510.00
افغانی

قیمت قرارداد

271,031,510.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

268,500,550.13
افغانی

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1396/07/08

تاریخ ختم قرارداد

1396/07/08

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • سروی مشترک و دیزاین بتاریخ 25/03/2015 آغاز و بتاریخ 10/05/2015 ختم ګردید که در نتیجه ان تغیر در دیزاین و مسیر سرک وارد ګردید و 70 روز کار پروژه به تعویق افتاد. ۲- موجودیت صخره های سخت منرالی در مسیر سرک با وجود جک هامر های کافی مطابق پلان کاری و انفجارات نتیجه کندنکاری بسیار کم بوده و کندنکاری به وقت پلان شده تکمیل نګردید همچنان نظر به پلان کاری اعمار دیوار استنادی و پرکاری عقب ساختمانها تا ختم کندنکاری بستر سرک معطل بود که در نتیجه حمعاً 110 روز کار پروژه به تعویق افتاد ۲- موجودیت سخره های سخت منرالی در مسیر سرک با وجود جک هامر های کافی مطابق پلان کاری و انفجارات نتیجه کار بسیار کم بوده و اعمار دیوار استنادی و پر کاری عقب ساختمان تا ختم کندنکاری بستر سرک معطل بوده که در نتیجه جمعاً 110 روز کار پروژه به تعویق افتاد.
  • ۱- تغیر در دیزاین توسط تیم تخنیکی برنامه ملی و منظوری مقام محترم وزارت محترم فواید عامه از یک طبقه اسفالت به ضخامت 7.5 سانتی متر به دو طبقه بیندر و ویرينګ کورس به ضخام مجموعی 9 سانتی متر. ۲- طبقه اول اسفالت بیندر کورس مطابق معیاد قرارداد قبل از فرارسیدن زمستان تکمیل ګردیده اما طبقه دوم اسفالت بعد از حصول نتایج طبقه اول و سپری شدن زمستان با مساعد شدن هوا اغاز خواهد ګردید. ۳- کار اسفالت ریزی طبقه دوم در اول می 2017 اغاز ګردیده و در 30 جون 2017 به پایه اکمال خواهد رسید که مدت 60 روز را در بر خواهد ګرفت. ۴- تهیه نمودن مواد جغلی سورت شده برای اسفالت ویرینګ کورس و منظوری مکس دیزاین اسفالت.
  • • تغیرات دیزاین بخش-B پروژه (سرک میدان هوایی) که از استیشن 0+000 الی 200+0 به طول 200 متر و به عرض 28 متر که باعث تاخیر کار برای مدت بیشتر از دو ماه شد که در همین مدت کار اعمار پروژه از طرف شورای محلی متوقف بود. زمانیکه کار اعمار پروژه اغاز شد مردم محل بدون اینکه لیول سرک اسفالت را بفهمند در هر دو طرف سرک کار اعمار خانه ها، مارکیت ها و دوکاکین را اغاز نمود بعد از کندن کاری مواد سخت، در استیشن 000+0 الی 200+0 مردم محل فهمیدند که سطح خانه های شان 2 متر پایین از سطح سرک است شکایت کردند و کار پروژه را متوقف کرد بعدا یک تن نماینده از دفتر مرکزی برنامه ملی راه سازی روستایی به ساحه پروژه امد و در مورد حل موضوع بحث نمود بالاخره دفتر مرکزی برنامه ملی راه سازی روستایی تصمیم ګرفت که پروفایل سرک را از استیشن 000+0 الی 200+0 بطول 200 متر و عرض 28 متر وبه عمق از صفر شروع الی 2 متر پایین تر او از لیول دیزاین فعلی تعین و دوباره دیزاین شود . مقام محترم ولایت دایکندی نیز خواهان تغیر در دیزاین طی مکتوب نمبر 84 در نقاط ذکر شده گردید که این تغیرات نیاز به مدت سه ماه اضافی 30-جون-2017 الی 30 – سپتمبر-2017 دارد.

بازسازی سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، حصه اول چنیچ 000+0 الی 000+10 و حصه دوم چنیچ 000+0 الی 638+0 کیلومتر، فرش اسفالت، ولایت دایکندی

نام پروژه

268,500,550.13 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/07/08

تاریخ تکمیل پروژه

باز سازی ساختمان سرک از دایکندی الی شهرستان بخش اول، لات اول، از نقطه (000+0 الی 000+10) کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت دایکندی زون ارتفاعات مرکزی.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1396/07/08

تاریخ ختم قرارداد

1396/07/08

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

271,031,510.00
افغانی

قیمت قرارداد

271,031,510.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • سروی مشترک و دیزاین بتاریخ 25/03/2015 آغاز و بتاریخ 10/05/2015 ختم ګردید که در نتیجه ان تغیر در دیزاین و مسیر سرک وارد ګردید و 70 روز کار پروژه به تعویق افتاد. ۲- موجودیت صخره های سخت منرالی در مسیر سرک با وجود جک هامر های کافی مطابق پلان کاری و انفجارات نتیجه کندنکاری بسیار کم بوده و کندنکاری به وقت پلان شده تکمیل نګردید همچنان نظر به پلان کاری اعمار دیوار استنادی و پرکاری عقب ساختمانها تا ختم کندنکاری بستر سرک معطل بود که در نتیجه حمعاً 110 روز کار پروژه به تعویق افتاد ۲- موجودیت سخره های سخت منرالی در مسیر سرک با وجود جک هامر های کافی مطابق پلان کاری و انفجارات نتیجه کار بسیار کم بوده و اعمار دیوار استنادی و پر کاری عقب ساختمان تا ختم کندنکاری بستر سرک معطل بوده که در نتیجه جمعاً 110 روز کار پروژه به تعویق افتاد.
  • ۱- تغیر در دیزاین توسط تیم تخنیکی برنامه ملی و منظوری مقام محترم وزارت محترم فواید عامه از یک طبقه اسفالت به ضخامت 7.5 سانتی متر به دو طبقه بیندر و ویرينګ کورس به ضخام مجموعی 9 سانتی متر. ۲- طبقه اول اسفالت بیندر کورس مطابق معیاد قرارداد قبل از فرارسیدن زمستان تکمیل ګردیده اما طبقه دوم اسفالت بعد از حصول نتایج طبقه اول و سپری شدن زمستان با مساعد شدن هوا اغاز خواهد ګردید. ۳- کار اسفالت ریزی طبقه دوم در اول می 2017 اغاز ګردیده و در 30 جون 2017 به پایه اکمال خواهد رسید که مدت 60 روز را در بر خواهد ګرفت. ۴- تهیه نمودن مواد جغلی سورت شده برای اسفالت ویرینګ کورس و منظوری مکس دیزاین اسفالت.
  • • تغیرات دیزاین بخش-B پروژه (سرک میدان هوایی) که از استیشن 0+000 الی 200+0 به طول 200 متر و به عرض 28 متر که باعث تاخیر کار برای مدت بیشتر از دو ماه شد که در همین مدت کار اعمار پروژه از طرف شورای محلی متوقف بود. زمانیکه کار اعمار پروژه اغاز شد مردم محل بدون اینکه لیول سرک اسفالت را بفهمند در هر دو طرف سرک کار اعمار خانه ها، مارکیت ها و دوکاکین را اغاز نمود بعد از کندن کاری مواد سخت، در استیشن 000+0 الی 200+0 مردم محل فهمیدند که سطح خانه های شان 2 متر پایین از سطح سرک است شکایت کردند و کار پروژه را متوقف کرد بعدا یک تن نماینده از دفتر مرکزی برنامه ملی راه سازی روستایی به ساحه پروژه امد و در مورد حل موضوع بحث نمود بالاخره دفتر مرکزی برنامه ملی راه سازی روستایی تصمیم ګرفت که پروفایل سرک را از استیشن 000+0 الی 200+0 بطول 200 متر و عرض 28 متر وبه عمق از صفر شروع الی 2 متر پایین تر او از لیول دیزاین فعلی تعین و دوباره دیزاین شود . مقام محترم ولایت دایکندی نیز خواهان تغیر در دیزاین طی مکتوب نمبر 84 در نقاط ذکر شده گردید که این تغیرات نیاز به مدت سه ماه اضافی 30-جون-2017 الی 30 – سپتمبر-2017 دارد.