چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

96.91%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
چغچران (غور) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 20 ( کیلومتر) / 6.5 (متر بانک جهانی 1391 420106
عکس ها
هدف پروژه
بازسازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، به طول 20 کیلومتر، فرش جغل، ولایت غور، زون غرب توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

باز سازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، از نقطه (000+60 الی 000+40) کیلومتر (فرش جغلی و ساختمانی ) ولایت غور زون غرب.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1391/01/07

شروع اعلان داوطلبی

1393/03/17 02:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی امداد.  شرکت ساختمانی تولید مواد ساختمانی و سرک سازی افغان وطن.ش رکت ساختمانی و سرکسازی یحیی یوسفی.شرکت ساختمانی بلال تواب. شرکت ساختمانی برند سوپر. شرکت ساختمانی و سرک سازی داوود اساس. شرکت ساختمانی و سرکسازی بهیر وفی. شرکت ساختمانی  و  سرک سازی  الیاس ویس. شرکت ساختمانی شجاع امین مجموعا 19 شرکت د

شرکت هایی داوطلب

1393/03/17 - 1393/03/31

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1394/01/07 - 1394/01/14

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی امداد,

شرکت برنده نهایی

110,482,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/01/07

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/07/29

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

باز سازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، از نقطه (000+60 الی 000+40) کیلومتر (فرش جغلی و ساختمانی ) ولایت غور زون غرب.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی امداد,

شرکت قراردادی

110,482,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

110,482,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

107,069,149.57
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/01/07

تاریخ شروع قرارداد

1395/07/29

تاریخ ختم قرارداد

1395/07/29

تاریخ ختم نهایی

0 سال 6 ماه 24 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1- کار پروژه مطابق قرارداد بتاریخ 14 اکتوبر 2014 مطابق پلان کاری اولی طوری ترتیب گردیده بود که فرا رسیدن زمستان 01 دسامبر 2014 و ختم آن در 30 مارچ 2014 پیش بینی شده بود، اما بر خلاف پلان اولی سرما زمستان زود رسیده 10 نوامبر 2014 و تا 30 اپریل 2014 ادامه پیدا نمود که این امر باعث عدم پیشرفت کار پروژه نظر به پلان اولی برای مدت 70 روز گردید. 2- از اینکه سرک مذکور در مناطق تپه یی، کوتل ها و دامنه های کوه قرار دارند، دیزاین سرک ایجاب مینمود تا میلان های طولی سرک را در مطابقت ستندرد های سرک های دهاتی عیار شود که این امر ایجاب کندنکاری زیادی باالخصوص در کوتل ها به عمق 6-4 متر در نظر گرفته شده است. در زمان کندنکاری مسیر سرک در بعضی از حصص با مواد سخت که کندنکاری آن توسط اکسکواتور امکان پذیر نبوده که کندنکاری زمان گیر بوده و تسلسل کاری شرکت را برهم زدند و وسایط با یک دست آورد بسیار کوچک مصروف کار بودند، که این کار باعث کندی پیشرفت فزیکی کار گردیده و کار شرکت را به مدت 50 روز به تعویق انداخت. 3- انتقال مسولیتها از اداره UNOPS به برنامه راه سازی روستای NRAP وزارت فواید عامه در وسط سال 2015 باعث تاخیر در تادیات مالی قراردادی ها گردیده که این امر باعث کندی در پیشرفت فریکی کار شرکتها گردید. برنامه مکلف بود تا تمام شرکتها های قراردادی ها را راجستر وزارت مالیه نموده و مدت کوتاه که از طرف وزارت مالیه جهت تقسیمات بودیجه به سطح ولایت داده شده بود در تادیات مالی قراردادی ها تاخیر وارد گردیده که این امر نیز باعث کندی در پیشرفت فیزیکی کار جمعا 30 روزگردید. 4- با در نظر داشت عوامل فوق پیشرفت فزیکی در مطابقت به پلان پیش نرفته ناگزیر به فصل زمستان دومی روبرو گردیدیم،که کار کردن درساحه را نا ممکن ساخت و باید منتظر به فرارسیدن موسم کاری بوده که از 15 نوامبر2015 الی 30 اپریل 2016 امکانات کار موجود نبوده وکارعملی باید بتاریخ 01 مارچ 2016 آغاز گردد و تا زمان درخواست شده 20 اکتوبر 2016 به پایه اکمال برسد(100روز)

بازسازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، چنیچ 000+40 الی 000+60 کیلومتر، فرش جغل، ولایت غور، زون غرب

نام پروژه

107,069,149.57 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/07/29

تاریخ تکمیل پروژه

باز سازی سرک از کرمان الی گرماب بخش سوم، لات اول، از نقطه (000+60 الی 000+40) کیلومتر (فرش جغلی و ساختمانی ) ولایت غور زون غرب.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/01/07

تاریخ شروع قرارداد

1395/07/29

تاریخ ختم قرارداد

1395/07/29

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

110,482,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

110,482,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • 1- کار پروژه مطابق قرارداد بتاریخ 14 اکتوبر 2014 مطابق پلان کاری اولی طوری ترتیب گردیده بود که فرا رسیدن زمستان 01 دسامبر 2014 و ختم آن در 30 مارچ 2014 پیش بینی شده بود، اما بر خلاف پلان اولی سرما زمستان زود رسیده 10 نوامبر 2014 و تا 30 اپریل 2014 ادامه پیدا نمود که این امر باعث عدم پیشرفت کار پروژه نظر به پلان اولی برای مدت 70 روز گردید. 2- از اینکه سرک مذکور در مناطق تپه یی، کوتل ها و دامنه های کوه قرار دارند، دیزاین سرک ایجاب مینمود تا میلان های طولی سرک را در مطابقت ستندرد های سرک های دهاتی عیار شود که این امر ایجاب کندنکاری زیادی باالخصوص در کوتل ها به عمق 6-4 متر در نظر گرفته شده است. در زمان کندنکاری مسیر سرک در بعضی از حصص با مواد سخت که کندنکاری آن توسط اکسکواتور امکان پذیر نبوده که کندنکاری زمان گیر بوده و تسلسل کاری شرکت را برهم زدند و وسایط با یک دست آورد بسیار کوچک مصروف کار بودند، که این کار باعث کندی پیشرفت فزیکی کار گردیده و کار شرکت را به مدت 50 روز به تعویق انداخت. 3- انتقال مسولیتها از اداره UNOPS به برنامه راه سازی روستای NRAP وزارت فواید عامه در وسط سال 2015 باعث تاخیر در تادیات مالی قراردادی ها گردیده که این امر باعث کندی در پیشرفت فریکی کار شرکتها گردید. برنامه مکلف بود تا تمام شرکتها های قراردادی ها را راجستر وزارت مالیه نموده و مدت کوتاه که از طرف وزارت مالیه جهت تقسیمات بودیجه به سطح ولایت داده شده بود در تادیات مالی قراردادی ها تاخیر وارد گردیده که این امر نیز باعث کندی در پیشرفت فیزیکی کار جمعا 30 روزگردید. 4- با در نظر داشت عوامل فوق پیشرفت فزیکی در مطابقت به پلان پیش نرفته ناگزیر به فصل زمستان دومی روبرو گردیدیم،که کار کردن درساحه را نا ممکن ساخت و باید منتظر به فرارسیدن موسم کاری بوده که از 15 نوامبر2015 الی 30 اپریل 2016 امکانات کار موجود نبوده وکارعملی باید بتاریخ 01 مارچ 2016 آغاز گردد و تا زمان درخواست شده 20 اکتوبر 2016 به پایه اکمال برسد(100روز)