چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

95.54%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ارغستان (کندهار) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 1.446 ( کیلومتر) / 7 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمانی 1.446 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان ولایت کندهار این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده مشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمانی 1.420 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان( فرش جغلی) ولایت کندهار زون جنوب.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1397/03/22 21:47:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی آرین متحد

شرکت هایی داوطلب

1397/03/25 - 1397/04/24

شروع/ختم ارزیابی آفرها

792,500.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی آرین متحد,

شرکت برنده نهایی

15,846,226.81
افغانی

قیمت قرارداد

1397/05/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمانی 1.420 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان( فرش جغلی) ولایت کندهار زون جنوب.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی آرین متحد,

شرکت قراردادی

15,846,226.81
افغانی

قیمت قرارداد

15,846,226.81
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

15,140,192.70
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/05/20

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/11/09

تاریخ ختم نهایی

0 سال 5 ماه 18 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 1 ماه 14 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • به دلیل مشکلات امنیتی پروژه مذکور تمدید گردید.

اعمار و ساختمانی 1.420 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان ولایت کندهار

نام پروژه

15,140,192.70 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/11/09

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمانی 1.420 کیلومتر سرک اتصالی پل ارغستان( فرش جغلی) ولایت کندهار زون جنوب.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/05/20

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/11/09

تاریخ ختم نهایی

0 سال 1 ماه 14 روز

تعدیل زمانی

15,846,226.81
افغانی

قیمت قرارداد

15,846,226.81
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • به دلیل مشکلات امنیتی پروژه مذکور تمدید گردید.