چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

حفظ و مراقبت

وضعیت فعلی

94.24%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مرکز بهسود (میدان وردک) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت کانکریت ) 12 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان, بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
سرک مرکز ولسوالی بهسود الی قریه گردن بریده . این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار بازسازی از بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلو متر فرش جغلی ولایت میدان وردک زون مرکز

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/06/21

شروع اعلان داوطلبی

1397/07/18 14:51:29

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو - شرکت ها مشترک ساختمانی سرکسازی غلام نبی یعقوبی و شرکت ساختمانی نجاح طلعت - شرکت ها مشترک ساختمانی سرکسازی بهار تمدن و شرکت ساختمانی و سرکسازی و تولید مواد ساختمانی نوی بامیان - شرکت ساختمانی کاسمو - شرکت ساختمانی منصور حلال - شرکت ساختمانی گاپیسا دهنه دی.

شرکت هایی داوطلب

1397/07/30 - 1397/08/20

شروع/ختم ارزیابی آفرها

27,028.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1397/08/28 - 1397/09/05

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی علانبی یعقوبی و شرکت ساختمانی نجاح طلعت,

شرکت برنده نهایی

59,607,017.50
افغانی

قیمت قرارداد

1397/09/28

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/10/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار بازسازی از بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلو متر فرش جغلی ولایت میدان وردک زون مرکز

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی علانبی یعقوبی و شرکت ساختمانی نجاح طلعت,

شرکت قراردادی

59,607,017.50
افغانی

قیمت قرارداد

59,607,017.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

56,173,052.79
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/09/28

تاریخ شروع قرارداد

1398/10/01

تاریخ ختم قرارداد

1398/10/01

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 3 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت حفظ و مراقبت

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار بازسازی از بهسود الی گردن بریده بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 750+11 کیلو متر فرش جغلی ولا

نام پروژه

56,173,052.79 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/10/01

تاریخ تکمیل پروژه